Compartir
L’heretament es una figura del dret català, escassament utilitzada, que permet el lliurament del patrimoni als hereus, encara en vida del causant, sense haver de tributar per donacions si es donen determinades circumstàncies.

L’article 431, apartats 18,19 i 20 del Codi Civil de Catalunya regula la figura de l’heretament. Destaquem el següent tenint en compte que els articles que citarem son tots ells del Llibre IV del Codi Civil de Catalunya:

Heretament (Art. 431.18)

Institució d’hereu universal (o hereus universals) amb caràcter irrevocable. Salvant les següents excepcions:

 • Indignitat (Art. 431.13)
 • Revocació unilateral en els casos que preveu l’art. 431.14.
 • En el cas que l’heretament hagués estat fet amb caràcter preventiu (Art. 431.21)

La institució d’hereu universal es permet en la modalitat d’heretament simple o cumulatiu.

Heretament simple (Art. 431.19.1)

Confereix la qualitat d’hereu universal a la persona o persones instituïdes a les que també et permet fer donació en vida de bens concrets.

Heretament cumulatiu (Art. 431.19, 2 i 3):

Confereix la qualitat d’hereu a la persona o persones instituïdes i, a més, l’hi atribueix tots els bens presents de l’heretant, el qual pot excloure bens concrets d’aquesta atribució de present.

Heretament mutual (431.20)

Institució recíproca d’hereu entre els atorgants a favor del sobrevivent. Es pot pactar que quan mori el sobrevivent els bens facin trànsit a altres persones o que el sobrevivent nomeni hereu o hereus

Distinció entre heretament simple i cumulatiu

En els dos casos s’atribueix la condició d’hereu a una o mes persones amb caràcter, en principi, irrevocable. En l’heretament simple la atribució de bens de present es accessòria de la institució d’hereu. En canvi, en l’heretament cumulatiu es rellevant l’atribució del patrimoni de l’heretant encara que aquest es pugui reservar bens concrets.

Quan en un heretament hi ha atribució de bens de present, depèn de la voluntat de les parts expressar en el document notarial si es tracta d’un heretament simple amb atribució de bens o d’un heretament cumulatiu, doncs no hi ha un criteri legal que digui quants bens es pot reservar l’heretant per que es consideri que estem davant un tipus o altra d’heretament.

Com sigui que les conseqüències fiscals, com veurem, son molt diferents en un cas i en l’altra, aconsellem, quan es tracti d’heretament cumulatiu, relacionar en l’escriptura d’heretament tot el patrimoni de l’heretant, distingint els bens que es reserva l’heretant i els bens que s’atribueix als hereus, per tal que quedi clar que la voluntat del testador es incloure en l’heretament i atribuir en vida als seu hereu o hereus el gruix dels seus bens i justificant en el possible el motius pels quals es reserva la resta de bens.

Fiscalitat de l’heretament simple:

Impost sobre successions i donacions:

 • Les atribucions de present tributen per donacions en el moment de l’atorgament.
 • La resta de bens de l’herència tributarà per successions en el moment del fet causant i no s’acumularà a les atribucions de present quan entre una i altra data hagués transcorregut més de tres anys.

IRPF. Tributació del guany patrimonial:

 • Les atribucions de present tributen pel guany patrimonial en l’exercici de l’atorgament.
 • La resta de bens de l’herència (plusvàlua del mort) no tributa pel guany patrimonial.

Plusvàlua municipal (Impost sobre l’increment de valor dels terrenys urbans)

 • Les atribucions de present tributen en el moment de l’atorgament, com a donació, segons les ordenances municipals.
 • La resta de bens de l’herència tributa en el moment del fet causant. Com a successió, segons les ordenances municipals.

Impost sobre el patrimoni:

 • Les atribucions de present tributen en el patrimoni de l’hereu des de l’exercici de l’atorgament.
 • La resta de bens de l’herència tributa en el patrimoni de l’heretat fins el fet causant, a partir del qual passa a formar part del patrimoni de l’hereu.

Fiscalitat de l’heretament cumulatiu

Impost sobre successions i donacions:

 • Les atribucions de present tributen per successions en el moment de l’atorgament ja que emanen d’un títol successori (Son d’aplicació les reduccions vigents en aquell moment).
 • La resta de l’herència tributarà per successions en el moment del fet causant i no s’acumularà a les atribucions de present quan entre una i altra data hagués transcorregut més de quatre anys.

IRPF. Tributació del guany patrimonial

 • No s’ha de tributar per les atribucions de present ni per la resta de l’herència, ja que en els dos casos es tracta d’una successió emparada en un títol (el pacte successori).
 • No obstant, el beneficiari de les atribucions de present que transmetés els bens adquirits, abans del transcurs de cinc anys des de l’escriptura d’heretament o de la mort del causant, si fos anterior, es subrogarà en la posició del causant, respecte del valor i de la data d’adquisició d’aquells, quan aquest valor fos inferior al que resulti d’aplicar les normes de l’Impost sobre successions i donacions.

Plusvàlua municipal (Impost municipal sobre l’increment de valor dels terrenys urbans:

 • Les atribucions de present tributen en el moment de l’atorgament, com a successió, segons les ordenances municipals.
 • La resta de l’herència tributa en el moment del fet causant. Com a successió, segons les ordenances municipals.
Impost sobre el patrimoni:
 • Les atribucions de present tributen en el patrimoni de l’hereu des de l’exercici de l’atorgament.
 • La resta de bens de l’herència tributa en el patrimoni de l’heretat fins el fet causant, a partir del qual passa a formar part del patrimoni de l’hereu.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors