Compartir

El passa dia 16 de desembre varem informar de la normativa del sistema de mòduls pel 2018. Doncs bé, ara resulta que això ha canviat donat que en el BOE dissabte passat, 30 de desembre, mentre tothom ja estava pensant en el fi d’any, ha estat publicat el Real Decreto-Ley 20/2017, de 29 de desembre, que en el seu article 2 prorroga per a l’exercici 2018 els mateixos límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva vigents en els exercicis 2016 i 2017.

Aquest fet, que no deixa de ser una bona notícia per molts contribuents, que en mantenir-se dintre dels límits podran seguir en el sistema de mòduls un any mes, ens obliga a rectificar la nostra informació del 16 de desembre, cosa que farem tot seguit i amb molt de gust, reproduint íntegrament aquella informació i destacant el que ha canviat a partir de dissabte passat:

 

Normativa del sistema de mòduls pel 2018. Afecta a les empreses que tributen per estimació objectiva en l’IRPF o en el sistema simplificat d’IVA

En el BOE del passat 30 de novembre es va publicar lordre HFP/1159/2017, de 28 de novembre, que desenvolupa per a l’exercici 2018 el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques i règim especial simplificat de l’IVA.

No hi ha canvis respecte de l’exercici 2017, excepte per alguns límits de facturació per l’aplicació dels sistema d’estimació objectiva i/o iva simplificat, que ja estaven previstos a la normativa i s’havien ajornat transitòriament per a l’exercici 2018 i que ara s’aplicaran. Destaquem i recordem el següent:

Límit dels ingressos íntegres obtinguts a l’any 2017 per tal que l’empresa no quedi exclosa del sistema de mòduls a l’any 2018:

 • 250.000,00 € pel conjunt de totes les activitats econòmiques, exclosos les activitats agrícoles, ramaderes i forestals.  A aquest efecte s’haurà de computar la totalitat de les operacions de les activitats empresarials amb independència que hi hagi o no obligació d’emetre factura.
 • 125.000,00 €  en el cas que els rendiments íntegres procedeixin d’operacions que hi hagi obligació d’emetre factura d’acord amb l’article 2.2.a del Reglament de Facturació  i el destinatari actuï com a empresari o professional.
 • 250.000 € pel conjunt d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals. En aquest cas tant sols s’ha de computar les opeeracions que s’hagin d’anotar al llibre de registre de vendes o ingressos.

Algunes observacions pel que fa al còmput del límit d’ingressos:

 • El volum d’ingressos inclou la totalitat dels obtinguts al conjunt de les esmentades activitats. No es computen les subvencions corrents o de capital, les indemnitzacions, l’Iva ni, al seu cas, el recàrrec d’equivalència.
 • S’ha de computar les operacions corresponents a les activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent i pel seu cònjuge, descendent i ascendent, així com per entitats en règim d’atribució de rendes a les que participin els anteriors sempre que les activitats desenvolupades siguin idèntiques o similars (mateix epígraf de la tarifa de l’Impost sobre activitats econòmiques, IAE), hi hagi una direcció comú i comparteixin mitjans personals i materials.
 • Quan s’hagués iniciat l’activitat en l’any immediat anterior, el volum d’ingressos s’haurà d’elevar a l’any per comprovar si s’excedeix i no els límits.

Límit de l’adquisició de bens i serveis:

 • 250.000,00 € pel total d’activitats econòmiques durant l’exercici 2017.

Algunes observacions pel que fa al còmput de la xifra límit d’adquisició de bens i serveis:

 • No s’ha d’incloure l’adquisició d’immobilitzat.
 • S’ha d’incloure l’import de les obres i serveis subcontractats.
 • S’ha de computar les operacions corresponents a les activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent i pel seu cònjuge, descendent i ascendent, així com per entitats en règim d’atribució de rendes a les que participin els anteriors sempre que les activitats desenvolupades siguin idèntiques o similars (mateix epígraf de la tarifa de l’Impost sobre activitats econòmiques, IAE), hi hagi una direcció comú i comparteixin mitjans personals i materials.
 • Quan s’hagués iniciat l’activitat en l’any immediat anterior, el volum d’ingressos s’haurà d’elevar a l’any per comprovar si s’excedeix i no els límits.

Altres magnituds específiques en funció de l’activitat: Cada activitat inclosa a l’ordre de mòduls té una magnitud específica en quan a número de vehicles i personal empleat que consta a l’ordre HFP/1159/2017, de 28 de novembre.

Renúncia al sistema de mòduls i conseqüències:

 • La renúncia expressa per a l’exercici fiscal 2018 es pot realitzar abans del 31 de desembre 2017 30 de gener del 2018.
 • S’admet la renúncia tàcita que consisteix en el fet de presentar les autoliquidacions corresponent al primer trimestre del 2018 dintre del règim d’estimació directa per irpf i/o Iva general per iva.
 • L’exclusió o renúncia al règim d’estimació objectiva per irpf i/o iva simplificat és per 3 exercicis fiscals. En aquest cas, la renúncia o exclusió per a l’exercici 2018 s’entendria també pels exercicis 2019 i 2020.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors,cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors