Compartir

El passat dia 3 d’abril varem publicar un article en el que donàvem notícia de la publicació de la Llei del Parlament de Catalunya, 5/2017, de 28 de marc, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre begudes ensucrades i sobre emissions de diòxid de carboni. En aquell moment varem comentar els canvis en l’Impost sobre estades en establiments turístics i ara volem destacar els altres canvis que considerem tenen un interès més general:

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (entrada en vigor d’aquestes disposicions: 1.1.2017)

 • Noves deduccions per donacions a determinades entitats:
  •  Donacions pel foment de les llengües catalana i occitana: Deducció del 15% de les quantitats donades – amb un límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica – a favor de l’Institut d’Estudis Catalans, de l’Institut de Estudis Aranesos – Acadèmia Aranesa de la llengua Occitana, d’entitats privades sense finalitat de lucre, d’organitzacions sindicals i empresarials o de col·legis professionals o altres corporacions de dret públic que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana o de l’occitana i que figurin en el cens d’aquestes entitats que elabora el departament de política lingüística. Aquesta deducció s’aplicarà juntament amb l’establerta per la normativa Estatal.
  • Donacions per a fomentar la investigació científica i tecnològica: Deducció del 25% de les quantitats donades – amb un límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica – a favor dels instituts universitaris i altres centres d’investigació integrats o adscrits a universitats catalanes, i dels centres d’investigació promoguts o participats per la Generalitat, que tingui per objecte el foment de la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològica.
 • Supressió de la deducció per inversió en accions: Ha estat suprimida la deducció per inversió en accions d’entitats que cotitzen en el segment d’empreses en expansió del mercat alternatiu borsari.
 • Canvis en la deducció per inversió en habitatge habitual adquirit abans del 30-07-2011.
  • La base imposable no podrà superar els 30.000 €: Per a poder aplicar la deducció del 9%, es requerira que en la declaració del contribuent la base imposable total menys el mínim personal i familiar no sigui superior a 30.000,00€. En cas de tributació conjunta, aquest límit es computa de manera individual per cada un dels contribuents que tingui dret a la deducció. Anteriorment aquest requisit únicament s’aplicava a aquells contribuents de trenta dos anys o menys a la data de meritació de l’impost.
  • Altres requisits: Recordem que poden tenir dret a aquesta deducció els contribuents que reuneixin, a més, alguna de les següents condicions:
   • Que tinguin 32 anys o menys a la data de meritació de l’impost.
   • Que hagin estat a l’atur durant 183 dies o més durant l’exercici.
   • Que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
   • O que formin part d’una unitat familiar que inclogui almenys un fill en la data de meritació de l’impost.

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats (entrada en vigor d’aquestes disposicions: 31.3.2017)

 • Modificacions de tipus de gravamen:
  • La transmissió d’immobles, i la constitució i la cessió de drets reals sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus mitjà que resultat d’aplicar la tarifa següent establerta en funció del valor real de l’immoble:
   • Fins a 1.000.000 €: 10%
   • Excés: 11% (Abans tota la base tributava al tipus del 10%)
  • Transmissió de bens mobles, així com a constitució i la cessió de drets reals sobre els mateixos, llevat dels drets reals de garantia: Tributarà al tipus del 5% (abans 4%).
  • Documentats dels documents notarials en cas de renúncia a l’exempció en l’impost sobre el valor afegit:  L’Impost d’Actes Jurídics documentats  passa a ser del 2,5% (abans l’1,8%).
 • Noves bonificacions:
  • Arrendament d’habitatge del parc públic destinat a lloguer social: Bonificació del 99% de la quota de l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses als contractes d’arrendament d’habitatges del parc públic destinat a lloguer social (article 147).
  • Escriptures de subrogació de préstec atorgades per cooperatives: Bonificació del 99% de la quota gradual de la modalitat d’actes jurídic documentats de les escriptures de subrogació de préstec o crèdit hipotecaris atorgat per la secció de crèdit d’una cooperativa (l’article 148)
 • Subministrament d’informació. Empreses dedicades a la revenda de bens mobles: Les persones físiques o jurídiques dedicades professionalment a la revenda de béns mobles han de trametre a l’Agència Tributària de Catalunya, informació sobre les adquisicions de béns mobles que siguin susceptibles de tributar per l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics en què han intervingut, tant per compte propi com en qualitat d’intermediaris per compte d’altri.

Cànon de l’aigua:

 • Circuits geotèrmics i reg eficient: Introdueix elements correctors de la càrrega impositiva per als usuaris de l’aigua que fan servir circuits geotèrmics i per als usos destinats a reg eficient, entre altres.
 • Tarifa social del cànon de l’aigua: S’incorporen com a beneficiàries de la tarifa social del cànon de l’aigua les persones i unitats familiars que hagin acreditat davant l’entitat subministradora que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica o equivalent.

Impost sobre els habitatges buits:

 • Mínim exempt; Es fixa un mínim exempt de tres-cents cinquanta metres quadrats.
 • Exclusió s’autoliquidació: Es  redueix les càrregues administratives per als contribuents, que no han de presentar l’autoliquidació de l’impost en cas que no resulti cap quantitat a ingressar com a conseqüència de l’aplicació del mínim exempt o de la concurrència d’exempcions subjectives

laboral6

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972426082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat, mariaromaguera@rm-assessors.cat, o carlesvilanova@rm-assessors.cat,

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors