Compartir

En el BOE del passat dia 30 d’octubre es va publicar la Llei 48/2015, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. Destaquem les següents novetats de caràcter fiscal:

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Deducció de les primes satisfetes per assegurances de malaltia a favor de persones amb discapacitat: S’eleva de 500 a 1.500 € el límit màxim de deducció aplicable.

Aquesta deducció la podran aplicar els contribuents que ho siguin per rendiments d’activitats econòmiques en el mètode d’estimació directa, en la part corresponent a la seva pròpia cobertura i a la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb el i amb un límit de 500.00 € per persona amb dret a la deducció i any. Aquest límit es el que s’eleva fins a 1.500,00 € per cada persona amb discapacitat.

En el cas de treballadors assalariats, la prima de l’assegurança a càrrec de l’empresa en concepte de rendiment de treball en espècie, quedarà exempta fins aquells límits.

Límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2016 i 2017: Quedaran exclosos del règim d’estimació objectiva  aquells contribuents que superin les següents magnituds:

 •  Ingressos íntegres en l’exercici immediatament anterior anterior i per al conjunt d’activitats econòmiques, excloses les activitats agrícoles, forestals o ramaderes: 250.000 €.

Dintre d’aquest límit es tindrà en compte tots els ingressos encara que no hagi obligació d’emetre factura

L’import anterior es redueix a 125.000 € quan hi hagi obligació d’emetre factura en ser el destinatari empresari o professional i actuï com a tal.

 • Compres de bens i serveis (exclòs l’adquisició de bens que integrin l’immobilitzat) en l’exercici immediat anterior: 250.000 €.
 • Ingressos íntegres pel conjunt d’activitats agrícoles, forestal o ramaderes: 250.000

Aquests mateixos límits s’aplicaran per determinar l’exclusió del règim simplificat d’IVA en els exercicis 2016 i 2017.

RECORDEM: Queden fora del sistema per a l’any 2016 les següents activitats a les que actualment se’ls aplica la retenció de l’1%, encara que els seus imports d’ingressos o de compres estiguin per sota els límits anteriors: Fusteria metàl·lica, fabricació d’estructures metàl·liques, ferreteria, fusteria, impremta, instal·lacions elèctriques, fontaneria, aire condicionat, fred i calor, pintura i enguixat.

Impost sobre Societats:

Cessió d’actius intangibles “patent box” : Per tal de fomentar les activitats d’investigació, desenvolupament i innovació de les empreses, s’aplicarà una reducció del 60% en el rendiment derivat de la transmissió dels actius intangibles de les societats (patents, models d’utilitat, dissenya industrials, etc.). La reducció s’aplicarà tenint en compte els límits i forma de càlcul legalment establerts.

Entitats sense ànim de lucre (entitats esportives, col·legis professionals, associacions empresarials i sindicats, entre d’altres): Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2015, les entitats sense ànim de lucre no hauran de presentar declaració de l’Impost de Societats quan es compleixin tots els següents requisits:

 • Que els ingressos totals no superin 75.000 euros.
 • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000 euros.
 • Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

Impost sobte el Patrimoni:

S’ha prorrogat l’exigència de l’Impost sobre el Patrimoni a l’exercici 2016.

Tal com era de témer, malauradament s’ha prorrogat un any més l’exigència de l’Impost de Patrimoni, que en principi sols s’havia restablert, amb caràcter temporal, pels exercicis 2011 i 2012

IVA:

Exempció de la prestació de serveis directament relacionats amb l’exportació de bens: L’exempció a les exportacions també s’aplicarà als serveis es prestin als qui realitzin les exportacions, als destinataris dels bens, als seus representants duaners o als transitaris i consignataris que actuïn per compte d’uns o altres.

Exempció de les importacions de bens que es vinculin al regim de dipòsit diferent del duaner: L’exempció a aquestes importacions també s’ampliarà a les que es destinin a les botigues lliures d’impostos que, sota control duaner, existeixen en ports i aeroports.

Límits per a l’aplicació del regim simplificat d’IVA en els exercicis 2016 i 2017: S’aplicarà els mateixos límits d’ingressos i de volum de compres que em vist abans que s’apliquen per determinar l’exclusió del mètode d’estimació objectiva de IRPF.

Societats civils: Les societats civils quedaran excloses dels sistema de recàrrec d’equivalència

Aquesta mesura es coherent amb la inclusió a l’Impost de Societats de les societats civil quin objecte sigui dur a terme una activitat mercantil. Atenció: Les societats civils afectades hauran de confeccionar inventaris de les seves existències a data 31.12.2015 i es podran deduir l’import resultant d’aplicar sobre les mateixes l’IVA i el recàrrec d’equivalència vigents en aquella data.

Impost sobre bens immobles (IBI):

Actualització de valors cadastrals: S’estableixen els següents coeficients en funció de l’any d’entrada en vigor dels valors cadastrals resultants d’un procediment de valoració col•lectiva. Aquests coeficients s’apliacaren en els municipis inclosos en lOrdre HAP/1952/2015, de 24 de setembre

1984, 1985, 1986 y 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,13
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,12
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,11
1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. . . 1,10
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,06
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,92
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,82
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,77
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,77
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85

Interessos i Iprem durant l’any 2016

Interès legal del diner: 3%

Interès de demora: 3,75%.

IPREM: Es manté en les mateixes quanties del 2015:

 • Diari: 17,75 €.
 • Mensual: 532,51 €.
 • Anual; 6.390,13 €
 • Anual quan l’Iprem hagués substituït el salari mínim interprofessional: 7.455,14 €.
 • Id. quan s’hagués exclòs expressament les pagues extra: 6.390,13 €

fiscalcomptable4

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors