Compartir

El passat 24 de maig, mitjançant lOrdre HFP/544/2018, es va aprovar definitivament el model 179 referent a la informació de la cessió d’us d’habitatges amb finalitat turística així com les condicions i els procediments per a la seva presentació

L’esmentada Ordre dona compliment a l’establert al RD 1070/2017 de 29 de desembre que va introduir el nou article 54 ter al “reglament general d’actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns als procediments d’aplicació dels tributs”, i que ja varem comentar en un article publicat en el nostre Blog el passat mes de febrer.

Destaquem els aspectes més importants:

Obligats a declarar: Hauran de presentar el model 179 les persones i entitats que realitzin intermediació de l’ús d’habitatges amb finalitats turística.

Informació i dades a subministrar obligatòriament: S’haurà de subministrar de forma obligatòria la següent informació:

  • Identificació del titular/s de l’habitatge o, si és diferent, del titular/s del dret pel qual cedeix l’habitatge.
  • Identificació de les persones o entitats cessionàries.
  • Identificació de l’immoble (adreça i referència cadastral si la té assignada).
  • Número de dies de gaudi de l’habitatge amb finalitat turística.
  • Import rebut pel titular/cedent de l’ús de l’habitatge.
  • Data d’inici de la cessió.

Informació opcional: La següent informació serà opcional, per tal de donar transparència a l’operació i evitar potencials requeriments d’informació per part de l’administració:

  • Número de contracte pel qual el declarant intermèdia a la cessió d’ús de l’habitatge.
  • Data de la intermediació a l’operació.
  • Identificació del mitjà de pagament (transferència, tarja de crèdit/dèbit o altre mitjà).

Termini de presentació: El model 179 es presentarà amb periodicitat trimestral, dintre el següent mes natural posterior a la finalització del trimestre que es refereixi la declaració. EXCEPCIONALMENT, per a l’exercici 2018 es podrà presentar una sola declaració anual entre els dies 1 i 31 de gener de 2019.

Forma de presentació: Es presentarà de forma telemàtica i amb el format i disseny establert de l’annex de l’ordre ministerial i que consten a la seu electrònica de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a antoninavarro@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors