Compartir
Cases estiueig
En el BOE del 10 de juliol de 2021, s’ha publicat la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que aprova mesures molt diverses, de diferent importància, en l’àmbit tributari, i que afecten la gran majoria d’impostos estatals. Amb les excepcions que s’indicarà, la norma va entrar en vigor el passat dia 11 de juliol. Destaquem les següents novetats:

Modificacions en la valoració de béns immobles en els impostos sobre el patrimoni (IP), sobre les successions i donacions (ISD), sobre les transmissions patrimonials (ITP) i sobre els actes jurídics documentats (AJD):

El valor de l’immoble als efectes dels impostos de ISD, ITP i AJD ja no serà el seu valor real, si no el “valor de referència” previst en la normativa del cadastre immobiliari. En tot cas, per a la determinació de la base imposable, prevaldrà el “valor declarat” pels interessats quan sigui superior al valor de referència.

Els valors de referència el fixarà la Direcció General del Cadastre que es basarà en un informe anual del mercat immobiliari en que s’analitzarà els preus comunicats pels notaris en les compravendes immobiliàries. En el mes de desembre de cada any es publicaran els valors de referència que hauran de regir l’any següent. La primera publicació tindrà efectes per a l’exercici 2022.

Als efectes de l’impost sobre el patrimoni (IP) el valor a declarar serà, com fins ara, el major entre el cadastral i el comprovat per l’Administració a efectes d’altres tributs i el preu o contraprestació o valor de l’adquisició.

Rendiments del capital immobiliari: reducció per l’arrendament de béns immobles destinats a habitatge

La llei del IRPF estableix una reducció del 60% per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari, en els supòsits d’arrendament d’habitatge en l’IRPF.

Com a novetat, amb efectes des de l’11 de juliol de 2021, s’aclareix que la reducció només es pot aplicar sobre el rendiment net positiu calculat pel contribuent en la seva declaració-liquidació o autoliquidació, sense que procedeixi la seva aplicació sobre el rendiment net positiu determinat per l’Administració en la tramitació d’un procediment de comprovació o d’inspecció (incorporant ingressos no declarats o eliminant despeses computades i no deduïbles), encara que el contribuent hagi col·laborat amb la seva declaració o acceptació durant la tramitació del procediment.

Tributació de les assegurances de vida en l’impost sobre el patrimoni.

 • Assegurances de vida amb dret a rescatar el valor de la inversió: Com fins ara, s’haurà de declarar el valor de rescat que informi l’entitat asseguradora.
 • Assegurances de vida sense dret a rescat: S’haurà de declarar la provisió matemàtica que informi l’entitat asseguradora. Aquesta regla no s’aplicarà als contractes d’assegurança temporals que únicament incloguin prestacions en cas de defunció o invalidesa i altres garanties complementàries de risc.
 • Rendes temporals o vitalícies: Quan es percebin rendes, temporals o vitalícies, procedents d’una assegurança de vida, es computaran pel seu valor de rescat a la data de meritació de l’impost i, en defecte d’això, per la provisió matemàtica a la citada data.

Interessos de demora i recàrrecs per liquidacions fora de termini:

 • Interessos de demora: En cas que el contribuent regularitzi voluntàriament una devolució que hagués obtingut de forma improcedent, se li podrà exigir interessos de demora a més del recàrrec corresponent.
 • Recàrrecs per liquidacions fora de termini: Quan el retard sigui inferior a un mes, el recàrrec serà de l’1 per 100; quan el retard sigui igual o superior a un mes, el recàrrec serà del 2 per 100; quan el retard sigui igual o superior a dos mesos, el recàrrec serà del 3 per 100; quan el retard sigui igual o superior a tres mesos, el recàrrec serà del 4 per 100… i així, successivament, fins que el retard sigui superior a dotze mesos, i en aquest cas, el recàrrec serà del 15 per 100 i s’exigiran interessos de demora des de l’endemà als dotze primers mesos fins al dia de la presentació extemporània.
 • No aplicació de recàrrecs per liquidacions fora de termini: S’exceptua les recàrrecs anteriors a qui regularitzi una conducta tributària regularitzada prèviament per l’Administració tributària pel mateix concepte impositiu i circumstàncies, però per altres períodes, sense que hagi estat mereixedora de sanció, sempre que es regularitzi en un termini de sis mesos des de la notificació de la liquidació i que no es presenti sol·licitud de rectificació de la declaració o autoliquidació, ni es presenti recurs o reclamació contra la liquidació dictada per l’Administració. Això no obsta perquè s’iniciï un procediment de comprovació o recerca en relació amb les obligacions tributàries regularitzades.
 • Regim transitori: El nou sistema de recàrrecs serà aplicable als recàrrecs exigits amb anterioritat a l’11 de juliol de 2021, sempre que la seva aplicació resulti més favorable per a l’obligat tributari i el recàrrec no hagi adquirit fermesa.

Reducció de les sancions:

 • Increment de les reduccions: D’una banda, s’eleva la reducció de les sancions derivades de les actes amb acord al 65 per cent (anteriorment 50 per cent) i, per un altre, s’eleva la reducció de les sancions en cas de pagament immediat al 40 per cent (anteriorment 25 per cent). La reducció per conformitat es manté en el 30 per cent.
 • Regim transitori: els increments en les reduccions anteriors s’aplicaran a les sancions acordades amb anterioritat a la seva entrada en vigor, sempre que no hagin estat recorregudes i no hagin adquirit fermesa. A aquest efecte, l’Administració tributària competent rectificarà aquestes sancions.
 • Reducció del 40% en lloc del 25%: Així mateix, s’aplicarà la reducció del 40%, en lloc del 25%, si es compleix el següent: des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, i abans de l’01-01-2022, l’interessat acrediti que ha desistit del recurs o reclamació interposat contra la sanció i, en el seu cas, contra la liquidació; i que l’import restant de la sanció s’ingressi en els terminis establerts per a la liquidació administrativa que es realitzarà quan s’acrediti el desistiment.

Modificacions de la Llei General Tributària (LGT):

 • Amnisties fiscals: Queden prohibides.
 • Prohibició de programes “pirates”: A partir del proper dia 11 d’octubre queda prohibida la tinença de programes i sistemes informàtics que permetin la manipulació de dades comptables.
 • Suspensió del termini de prescripció d’accions i drets per la COVID-19: La suspensió dels terminis durant el 78 dies de l’estat d’alarma només resultarà aplicable a aquells terminis que, sense tenir-la en compte, finalitzarien abans del dia 1 de juliol del 2021.
 • Autorització judicial per a l’entrada en el domicili dels obligats tributaris: S’incorporen diverses modificacions a la normativa que autoritza l’entrada al domicili dels obligats tributaris, evitant així l’impacte de la jurisprudència del Tribunal Suprem en relació amb la impossibilitat d’efectuar registres sense una finalitat específica.
 • Iniciació del procediment sancionador en matèria tributària: S’eleva de 3 a 6 mesos el termini màxim per a l’inici del procediment sancionador incoat a partir de les liquidacions o resolucions dictades en un procediment iniciat mitjançant declaració, de verificació de dades, comprovació o inspecció, alineant-lo amb el termini general de resolució dels procediments tributaris. S’amplia també de 3 a 6 mesos el termini per iniciar el procediment per a la imposició de sancions no pecuniàries.

Tributació dels pactes successoris

S’introdueixen modificacions en la tributació dels pactes successoris amb pacte de present en l’IRPF i en l’ISD, amb efectes des de l’11 de juliol de 2021. 

 • IRPF: A partir del passat dia 11 de juliol, l’adquirent en virtut de pacte successori s’haurà de subrogar en el valor i data d’adquisició dels béns en el titular original, en aquells casos en què transmeti els béns rebuts en el transcurs de cinc anys des de la subscripció del pacte successori o de la defunció del titular original, si fos anterior. D’aquesta manera, se sotmet a tributació el guany patrimonial generat des de l’adquisició inicial del bé fins a la seva transmissió mitjançant pacte o contracte successori.
 • Impost sobre successions i donacions (ISD): En els pactes successoris procedirà la seva acumulació amb les donacions que es puguin produir dins dels tres anys següents o amb la successió que es pugui produir dins dels quatre anys següents.

Obligació d’informació sobre béns i drets situats a l’estranger: monedes virtuals (model 720)

S’estableix l’obligació d’informar també en el model 720 sobre les monedes virtuals situades a l’estranger de les quals se sigui titular, o respecte de les quals es tingui la condició de beneficiari o autoritzat o d’alguna altra forma s’ostenti poder de disposició, custodiades per persones o entitats que proporcionen serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals.

En el cas d’incompliment de l’obligació d’informar sobre les monedes virtuals situades a l’estranger, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 5.000 € per cada dada o conjunt de dades referides a cada moneda virtual individualment considerada segons la seva classe que hagués hagut d’incloure’s en la declaració o haguessin estat aportats de manera incompleta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000 €.

La sanció serà de 100 € per cada dada o conjunt de dades referides a cada moneda virtual individualment considerada segons la seva classe, amb un mínim de 1.500 €, quan la declaració hagi estat presentada fora de termini sense requeriment previ de l’Administració tributària. De la mateixa manera se sancionarà la presentació de la declaració per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics quan existeixi obligació de fer-ho per aquests mitjans.

Limitació als pagaments en efectiu

Es disminueix el límit general de pagaments en efectiu entre empresari i professionals de 2.500 a 1.000 euros. Així mateix, es disminueix de 15.000 a 10.000 euros quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional. Aquesta disminució del límit general s’aplicarà a tots els pagaments efectuats a partir de l’11 de juliol de 2021, encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat a l’establiment de la limitació.

La base de la sanció, segons es tracti de cadascun dels supòsits, serà la quantia pagada en efectiu en les operacions d’import igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros.

Quant al règim sancionador, aquest es modifica amb diversos objectius, entre el qual destaca agilitar l’activitat administrativa, i s’admet que quan l’instructor a l’inici del procediment sancionador disposi dels elements que li permetrien formular una proposta de resolució, aquesta proposta s’incorpori a l’acord d’inici i s’estableix que l’inici del procediment sancionador, igual que succeeix en l’àmbit tributari, correspongui a l’òrgan que instrueix el procediment.

Per reduir la conflictivitat respecte de la imposició de les sancions, s’estableixen diferents conseqüències per al supòsit de pagament de la sanció en qualsevol moment posterior a la proposta de sanció, però amb anterioritat a la notificació de la resolució definitiva, i s’estableix, per exemple, una reducció del 50 per cent de l’import de la sanció.

Finalment, també es fixa en sis mesos el termini màxim en el qual s’haurà de notificar la resolució expressa, comptat des de la data de l’acord d’iniciació.

La base de la sanció i el règim sancionador serà aplicable als procediments sancionadors que s’iniciïn a partir de l’11 de juliol de 2021. No obstant això la reducció de la sanció per pagament voluntari s’aplicarà a les sancions exigides amb anterioritat a aquesta data, sempre que no hagin estat recorregudes i no hagin adquirit fermesa.

També s’aplicarà aquesta reducció si concorren les següents circumstàncies:

 • Que, l’interessat acrediti davant l’Administració competent el desistiment del recurs interposat contra la sanció, des de l’11 de juliol de 2021 i abans de l’1 de gener de 2022.
 • Que en el termini de l’article 62.2 de la LGT (pagament voluntari en el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració), obert amb la notificació que a aquest efecte realitzi l’Administració després de l’acreditació d’aquest desistiment, s’efectuï l’ingrés de l’import restant de la sanció.

Altres modificacions:

 • Transparència fiscal internacional: S’inclou diverses modificacions pels exercicis iniciats a partir del dia 1 de gener del 2021.
 • Societats d’inversió de capital variable (SICAV): S’estableixen nous requisits per aplicar el tipus reduït de l’1% i el regim transitori aplicable a la seva liquidació i dissolució.
 • Societats anònimes cotitzades d’inversió immobiliària (SOCIMI): Pels exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener del 2021, s’introdueix un gravamen especial del 15% sobre part de les rendes obtingudes en l’exercici i que no es distribueix-hi.
 • Revocació del NIF de societats inactives: Només s’admetrà la realització dels tràmits imprescindibles per a la cancel·lació de la nota marginal que correspongui per la revocació del NIF.
 • Interessos de demora: En el cas que l’Administració hagués de pagar interessos de demora en les devolucions als contribuents, no computaran les dilacions en el procediment pes causes no imputables a l’Administració.
 • Representació de persones o entitats no residents: Es designarà representant només quan ho estableix-hi expressament la normativa tributària.
 • Autorització judicial per a l’entrada al domicili dels obligats tributaris: Es modifica la normativa per adaptar-la a la doctrina del Tribunal Suprem.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors