Compartir
La regulació del teletreball, aprovada al setembre pel Reial decret llei 28/2020, ha culminat mitjançant l’aprovació de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, publicada al BOE del dia 10 de juliol. La nova Llei introdueix canvis mínims en la regulació si bé s’ha aprofitat per actualitzar els imports de les sancions laborals.

Destaquem el següent:

S’haurà d’evitar la discriminació:

  • S’estableix l’obligació de les empreses d’evitar qualsevol discriminació, directa o indirecta, dels treballadors que presten serveis a distància, no sols per raó de sexe, sinó també per edat, antiguitat o grup professional o discapacitat.
  • En aquest sentit, hauran d’assegurar la igualtat de tracte i la prestació de suports, així com realitzar els ajustos raonables que resultin procedents.

S’haurà de garantir l’accessibilitat dels treballadors discapacitats:

  • En el cas de treballadors amb discapacitat, l’empresa assegurarà que els mitjans, equips i eines per al treball a distància (inclosos els digitals) siguin universalment accessibles per evitar qualsevol exclusió per aquesta causa.
  • L’avaluació de riscos del lloc de treball a distància haurà de tenir en compte també l’accessibilitat de l’entorn laboral efectiu.

Domicili de referència del treballador a distància:

En el treball a distància, es considerarà domicili del treballador aquell que figuri com a tal en el contracte de treball i, en defecte d’això, el domicili de l’empresa o del centre o lloc físic de treball.

Mancances de la nova Llei:

Continua sense regular-se de manera concreta l’abonament i compensació de despeses o la finalització del teletreball vinculat a la COVID-19.

S’incrementa l’import de les sancions per les infraccions de l’ordre social:

La nova llei incrementa aproximadament en un 20% l’import de les sancions previstes en la Llei d’infraccions i sancions de l’ordre social, que no havia estat actualitzat des de l’any 2000. Les noves quanties entraran en vigor el dia 1 d’octubre del 2021.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors