Compartir

En el BOE del dia 27 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19, amb efectes des del 28 de maig de 2020.

Destaquem les següents mesures corresponents a l’àmbit tributari:

Mesures en l’ajornament d’obligacions tributàries per a pimes i autònoms:

 • Respecte als ajornaments sense garanties, amb un màxim de 30.000 €, per a deutors amb volum d’operacions que no superin els 6.010.121,04 €, de les autoliquidacions que el seu termini finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig, regulats per l’article 14 del Reial decret llei 7/2020, en els quals no es meritaven interessos de demora pels 3 primers mesos, ara s’estableix que no es meritin pels 4 primers mesos.
 • D’altra banda, s’amplia el termini en què no es meritaran interessos de demora derivats de l’ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres: serà durant el termini dels quatre primers mesos (passa de 3 mesos a 4 mesos).
 • Les modificacions efectuades, a les quals ens hem referit anteriorment, s’aplicaran, respectivament, a les sol·licituds d’ajornament que s’haguessin presentat a partir de l’entrada en vigor dels reials decrets llei 7/2020 (en vigor des del 13 de març de 2020) i 11/2020 (en vigor des del 2 d’abril de 2020).

 

Adaptacions per a la presentació de la declaració de l’impost sobre societats:

 • No s’altera el termini per autoliquidar l’impost: per tant continuarà sent de 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. Es a dir, de l’1 al 25 de juliol de 2020 per a entitats el període impositiu del 2019 de les quals coincideixi amb l’any natural.
 • La novetat consisteix en que si a 25 de juliol de 2020 l’entitat hagués NO aprovat comptes, aquesta declaració es realitzarà amb els “comptes anuals disponibles”, però, si posteriorment els comptes aprovats fossin diferents dels utilitzats en la declaració, l’entitat en presentarà nova autoliquidació de l’impost de societats, fins al 30 de novembre de 2020 com a màxim.
 • Característiques de la nova autoliquidació:
  • Si en resulta una quantitat a ingressar més gran o una quantitat a retornar menor que en la primera, es considera complementària, i es reportaran interessos de demora per aquest import des que va acabar el termini de la “normal” -en general des del 25 de juliol-.
  • Si en resulta menys import a ingressar o més a retornar es considerarà rectificació de la primera però sense els efectes de les autoliquidacions rectificatives.
  • En la nova autoliquidació es podran modificar les opcions o exercir les opcions com en qualsevol declaració presentada en termini. Per exemple, encara que en la presentada al juliol no s’hagin compensat bases negatives, sí que es podran compensar en la de novembre i l’Administració no podrà discutir-ho.
  • El termini de 6 mesos a partir del qual es reporten interessos de demora, si la quantitat que resulti a retornar per la presentació de l’autoliquidació no s’ha fet efectiva, es comptarà a partir del 30 de novembre de 2020. Per tant, en cas que resulti una quantitat a retornar d’aquesta segona autoliquidació, la meritació d’interessos de demora començarà l’1 de juny de 2021.
  • Com a excepció de l’anterior, si en la segona declaració es produeix una rectificació de la primera amb un resultat a retornar perquè es va ingressar efectivament en aquesta primera, els interessos de demora sobre la devolució es reportaran des del primer termini -en general, el 25 de juliol-.
  • S’aclareix que tant una declaració com l’altra podran ser comprovades per l’Administració.
 • Termini per formulació i aprovació dels comptes anuals: El termini per a la formulació i aprovació dels comptes anuals, que va quedar suspès a partir del 14 de març a causa de l’alarma, es reprendrà el dia 1 de juny amb un nou termini de tres mesos. Per tant, pel que fa a les entitats que haguessin finalitzar el seu exercici el dia 31 de desembre del 2019, tindran els següents terminis:
  • Tres mesos a partir de l’1 de juny. Es a dir, dins el dia 31 d’agost, per que els administradors formulin els comptes anuals.
  • Dos mesos més. Es a dir, fins el dia 31 d’octubre del 2020, per que la Junta els aprovi.

 

Nou supòsit d’exempció en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD): S’ha introduit un nou supòsit d’exempció en l’ITP i AJD per a les escriptures de formalització de les moratòries emparades en el coronavirus.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors