Compartir

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, publicada en el BOE del 29.7.2015, modifica l’article 13.5 de la Llei orgànica de protecció jurídica del menor. destaquem:

  • A quines activitats afecta aquesta Llei ?: A totes les activitats, siguin públiques o privades, que impliquin contacte habitual amb menors, tals com escoles, guarderies i entitats esportives i culturals.
  • Quina obligació tenen els titulars d’aquestes activitats ?: Sota la seva responsabilitat han de comprovar que el seu personal (Independentment de la vinculació laboral que tingui) no ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, assetjament sexual. exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d’éssers humans. Aquesta obligació de comprovació també inclou a les persones que hi col·laborin de manera voluntària, o en programes de pràctiques, beques, o qualsevol altra mecanisme de col·laboració.
  • Com s’ha de fer aquesta comprovació?: Els titular de les activitats en contacte amb menors han d’exigir al seu personal i col·laboradors que li presentin un certificat negatiu d’antecedents penals. Els estrangers també li hauran de presentar un certificat negatiu d’antecedents penals del seu país d’origen, traduït i legalitzat.
  • Que passa si si el titular de l’activitat no fa aquesta comprovació?: Sens perjudicis de les responsabilitats penals i civils que correspongui, els hi podran ser revocades les subvencions públiques.

rmassessors11

Som gestors administratius. Consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a mariaromaguera@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors