Compartir
Els recordem que d’acord amb l’Ordre Ministerial HFP/816/2017 del 30 d’agost de 2017, hi ha l’obligació de presentar la declaració informativa, model 232, en cas que determinats contribuents efectuïn certes operacions en que les parts tinguin algun tipus de vinculació entre elles o estiguin relacionades amb paradisos fiscals. Resumim tot seguit els aspectes que considerem més rellevants:
CONTRIBUENTS OBLIGATS:
 • Contribuents de l’Impost de societats. Per tant, no hi estan obligats els contribuents per IRPF.
 • Contribuents de l’Impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant establiment permanent.
 • Entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència a territori espanyol.

 

CONSIDERACIÓ D’ENTITAT O PERSONES VINCULADES:
 • Una entitat i els seus socis o partícips.
 • Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte allò que es refereix a la retribució per l’exercici de les seves funcions.
 • Una entitat i els conjugues o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins a tercer grau, dels socis o partícips, consellers o administradors.
 • Dues entitat que pertanyin a un mateix grup.
 • Una entitat i els consellers o administradors d’altra entitat, sempre que ambdues entitats pertanyin al mateix grup.
 • Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament com a mínim en un 25% del capital social o dels fons propis.
 • Dues entitats a les que els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relació de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins a tercer grau, participin, directa o indirectament, amb un mínim del 25% del capital social o dels fons propis.
 • Una entitat resident a territori espanyol i els seus establiments permanents a l’estranger.

 

OPERACIONS QUE S’HA DE DECLARAR:
 • Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada quan l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000,00€ i d’acord amb el valor de mercat.
 • Operacions específiques (que es detallen a l’apartat seguent), sempre que l’import conjunt de cada una d’aquest tipus d’operacions en el període impositiu superi els 100.000,00€.
 • Amb independència del seu import, també s’haurà de declarar les següents operacions:
  • Operacions del mateix tipus que utilitzin el mateix mètode de valoració, sempre que l’import conjunt de les mateixes en el període impositiu sigui superior al 50%de la xifra de negocis de l’entitat.
  • Quan el contribuent realitzi operacions o tingui valors en països o territoris qualificats reglamentàriament com a paradisos fiscals.

 

OPERACIONS QUE TENEN LA CONDICIÓ D’ESPECÍFIQUES:
 • Les realitzades amb contribuents de l’IRPF, en el desenvolupament d’una activitat econòmica, que resulti d’aplicació el mètode d’estimació objectiva (mòduls), per entitats en que els contribuents de l’IRPF o els seu cònjuges, ascendents o descendents, de forma individual o conjuntament entre tots ells, tinguin una participació igual o superior al 25% del capital social o fons propis.
 • Operacions de transmissió de negocis.
 • Operacions de transmissió de valors o participacions representatius de la participació a fons propis de qualsevol tipus d’entitats no admeses a negociació en alguns dels mercats regulars de valors, o que estiguin admesos a negociació en mercats regulats situats a països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.
 • Les operacions sobre immobles.
 • Les operacions sobre actius intangibles.

 

OPERACIONS QUE NO S’HA DE DECLARAR:
 • Les realitzades entre entitats que integrin el mateix grup de consolidació fiscal, sens perjudici d’allò que estableix l’article 65.2 de la Llei de l’impost sobre societats (obligació de documentació i informació de les operacions de cessió de determinats actius intangibles).
 • Les operacions realitzades amb els seus membres o amb altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les agrupacions d’interès econòmic i les unions temporals d’empreses i de les societats de desenvolupament industrial regional i inscrites al registre especial del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
 • Les operacions realitzades a l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ:
 • La declaració model 232 s’ha de presentar al mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.
 • Per tant, per a exercicis fiscals que finalitzin a 31 de desembre de cada any, és a dir, que coincideixi amb l’any natural, el període de presentació serà durant el mes de novembre de l’any següent a l’exercici tancat.
 • Per la qual cosa, durant el mes de novembre del 2018 s’ha de presentar la declaració informativa corresponent a l’exercici 2017.

 

FORMA DE PRESENTACIÓ: La declaració model 232 s’haurà de presentar obligatòriament per via telemàtica.
Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors