Compartir

Com cada any, en el BOE del 28-01-2020 s’ha publicat la Resolució de 21 de gener de 2020, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2020. Destaquem el següent:

Compensació de pèrdues d’exercicis anteriors: Es comprovaran les dades dels contribuents que hagin consignat reiteradament en les seves declaracions bases imposables negatives a compensar i deduccions pendents d’aplicar en l’impost sobre societats.

Inspeccions virtuals: El Pla també recull actuacions específiques com la implantació d’un nou sistema informàtic que permetrà que els representats i assessors de contribuents interactuïn amb la inspecció, sense necessitat de desplaçaments, inclosa la connexió per vídeo.

Societats inactives: Es preveu una depuració del cens  respecte a les societats inactives que han estat abandonades pels seus administradors i socis sense haver provocat la seva extinció i dissolució. Aquestes societats s’utilitzen sovint per a ocultar la veritable titularitat de béns i drets, potenciant el frau. Per això es pretén el següent:

  • El tancament de la pàgina del Registre Mercantil amb possible revocació del NIF i imposició de sanció per incompliment reiterat d’obligacions fiscals.
  • Control de riscos quan es dóna d’alta com a nou contribuent una entitat controlada per subjectes amb conductes tributàries reprotxables en el passat.
  • Controlar la correcta comunicació d’informació per part de les societats mercantils.

 

Falsos canvis de domicili: S’investigarà els canvis de domicili falsos per a aconseguir una disminució indeguda de la contribució fiscal.

Persecució de les insolvències aparents: Seguiment de les insolvències aparents, sobretot en la creació de successives societats mercantils que incompleixen el pagament de les seves obligacions tributàries corrents. Detecció de deutors fallits i rehabilitació de crèdits declarats incobrables.

Transmissió d’informació entre l’Estat i les comunitats autònomes:

  • Es fomentarà la transmissió periòdica d’informació a l’Agència Tributària continguda en els tributs cedits gestionats per les comunitats autònomes.
  • Es comunicarà els valors reals de transmissió de béns i drets en els impostos cedits a l’efecte de la seva repercussió en l’IRPF i societats.
  • Es potenciarà la remissió d’informació per part de les comunitats autònomes sobre la constitució de rendes vitalícies, operacions de dissolució de societats i de reducció de capital i préstecs entre particulars.
  • Es creuarà la informació sobre la titularitat de béns i drets, fins i tot els situats a l’estranger a l’efecte de l’impost sobre el patrimoni i la seva relació amb l’impost sobre societats.
  • Es revisarà les operacions immobiliàries a objecte de determinar la seva tributació per IVA o per Impost de Transmissions Patrimonials.
  • Es verificarà el compliment dels requisits per gaudir de determinats beneficis fiscals en l’impost sobre successions i donacions, el règim fiscal de les cooperatives i els requisits per al gaudi de l’exempció o bonificació de l’impost especial sobre determinats mitjans de transport per adquisició de vehicles per minusvàlids i famílies nombroses.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessrs.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors