Compartir

En el BOE del dia 5 de febrer de 2020 s’ha publicat el Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, on s’estableixen les quanties del salari mínim interprofessional (SMI) que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2020. Destaquem el següent:

Efectes: 1 de gener del 2020.

Quantia del nou SMI:

 • Dia: 31,66 €
 • Mes: 950.00 € si el salari s’abona en 14 pagues o 1.108,33 € si es prorrategen les extres i s’abona en 12 pagues.
 • Any: 13.300,00 €.

 

Treballadors eventuals i temporers quan els seus serveis a una mateixa empresa no excedeixin de cent vint dies: 44,99 € per jornada, quina quantitat inclou la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries.

Empleats de la llar que treballin per hores, en règim extern: 7,43 € per hora efectivament treballada. Aquest import també inclou tots els conceptes retributius.

Treballadors a temps parcial: El SMI s’haurà de calcular en proporció a la jornada realitzada.

Regularització:

 • Diferències: Encara que s’hagi publicat el 5 de febrer, els efectes del nou SMI son des del dia 1 de gener del 2020 i en el mes de febrer caldrà regularitzar possibles diferències.
 • Embargament de nòmina: En cas que el treballador tingui la nòmina embargada caldrà tenir en compte el nou SMI per determinar quina es la part del sou que l’empresa l’hi haurà de retenir a partir de gener 2020.

 

El SMI en els ajuts socials i en les relacions privades: Quan el SMI s’utilitzi com a referència per a la concessió d’ajuts socials o en les relacions privades, es farà servir els imports que direm a continuació en lloc del nou SMI.

 • Lleis autonòmiques i locals vigents a 1 de gener de 2017: la quantia de referència serà de 655,20 euros al mes.
 • Altres normes no estatals i contractes privats:
  • Si van entrar en vigor  després de l’1 de gener de 2017 i abans del 31 de desembre del 2017: 707,70 euros.
  • Si van entrar en vigor després de l’1 de gener de 2018: 735,9 euros.

 

Retribucions en espècie: El salari mínim es refereix exclusivament a la retribució en diners. Per tant, el salari en espècie queda fora d’aquest còmput i no pot donar lloc a una disminució d’aquesta quantia.

Compensació i absorció:

 • La revisió del salari mínim interprofessional no afectarà l’estructura ni la quantia dels salaris professionals que haguessin percebut els treballadors quan aquests salaris en el seu conjunt i en còmput anual fossin superiors a aquest salari mínim.
 • Els complements salarials fixats en funció de les circumstàncies relatives a les condicions personals del treballador, al treball realitzat o a la situació o resultats de l’empresa, es podran compensar i absorbir d’acord amb els criteris que s’hagi pactat en el conveni col·lectiu o en el contracte de treball.
 • Excepte acord en contrari, no es podrà compensar i absorbir  els complements vinculats al lloc de treball o a la situació i als resultats de l’empresa.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors