Compartir

D’acord amb l’article 52 de la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (LIRPF), les quantitats aportades a un pla de pensions que no hagin pogut ser reduïdes de la base imposable general de l’impost per insuficiència de la mateixa o per excedir el 30 per 100 dels rendiments nets del treball o d’activitats econòmiques, es podran reduir en els cinc exercicis següents, encara que el partícip s’hagués jubilat en algun d’ells, sempre que es demani en la declaració de la renda corresponent a l’exercici en que no hagués estat possible practicar la reducció.

No obstant, en els casos en què les aportacions realitzades a sistemes de previsió social excedeixin de la quantia màxima establerta en l’article 51 de la Llei de l’IRPF (8.000 euros per al present exercici), no es podran reduir la base imposable ni en l’exercici de l’aportació ni en els següents (article 56.1 Llei IRPF) i, a més,  estarem davant d’una infracció que podrà ser sancionada amb multa equivalent al 50 per 100 de l’excés de l’aportació sobre l’esmentada quantia màxima de 8.000 euros (sense perjudici de la immediata retirada de l’esmentat excés del pla o plans corresponents), llevat que l’excés sigui retirat abans del 30 de juny de l’any següent al de l’aportació.

administracions7

Som assessors fiscals i corredors d’assegurances. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o carlesvilanova@rm-assessors.cat. O bé a la nostra corredoria d’assegurances: jordipol@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors