Compartir

13.- AMORTITZACIONS I REDUCCIONS DE LA BASE DE L’IMPOST

Amortitzacions: Es simplifica les taules d’amortització i s’introdueixen alguns canvis:

Es podran amortitzar lliurement, per totes les entitats, els elements de l’immobilitzat material nous el valor unitari del qual no excedeixi de 300 €, amb un límit de 25.000 € per període impositiu.

S’estableix la deduïbilitat de l’immobilitzat intangible de vida útil definida atenent a la seva durada.

S’estableix la deduïbilitat del preu d’adquisició de l’actiu intangible de vida útil indefinida, incloent el fons de comerç, amb el límit anual màxim del 5%.

Desapareix a partir de l’01-01-2015 la deducció fiscal del fons de comerç financer, però s’estableix un règim transitori permetent la deducció respecte de les inversions realitzades abans de l’01-01-2015.

Pèrdua per deteriorament del valor dels elements patrimonials: No es podrà deduir com a despesa el deteriorament de cap actiu, excepte pel deteriorament d’existències i de crèdits i partides a cobrar.

Coeficients de correcció monetària: No es corregirà la depreciació monetària per les rendes positives obtingudes per la venda d’immobles.

Deduïbilitat de determinades despeses: A partir de l’exercici 2015 s’haurà de tenir en compte el següent:

Despeses per atencions a clients o proveïdors: es limita la deduïbilitat d’aquestes despeses al 1% de l’import net de la xifra de negocis del propi període impositiu.

Actuacions contràries a l’ordenament jurídic: com a novetat no seran deduïbles les que tinguin caràcter il·lícit.

Persones o entitats vinculades: No es podrà deduir les despeses corresponents a operacions entre entitats vinculades si la operació resultes fiscalment exempta o amb una tributació inferior al 10%.

Retribucions als administradors: Es podrà deduir la retribució als administradors, tant si és per retribuir les funcions d’administració, com les de direcció i gerència o una altra funció de caràcter laboral.

Per poder deduir la retribució corresponent a la funció d’administrador cal que els estatuts socials hi permetin. Per tant, es aconsellable revisar els estatuts socials.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors