Compartir

 

16.- TIPUS DE GRAVAMEN

2014 2015 2016
General 30% 28% 25%
Reduïda dimensió(fins 300.000,00€ base imposable) 25% 25% 25%
Reduïda dimensió amb manteniment de plantilla 20% 25% 25%

Entitats de nova creació: Les entitats de nova creació que desenvolupin activitats econòmiques tributaran al tipus del 15% durant el primer període de base positiva i el següent (tret que hagin de tributar a un tipus inferior).

No s’aplicarà aquest tipus a les entitats que tinguin com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari d’acord amb la Llei de l’impost sobre el patrimoni.

Societats cooperatives: S’aplicarà un tipus del 20% a les societats cooperatives fiscalment protegides,

Deduccions: El panorama de deduccions per inversions sofreix importants modificacions, desapareixent la majoria d’aquestes deduccions vigents actualment.

Desapareix la deducció per inversions mediambientals.

S’elimina la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris, i la recentment creada deducció per inversió de beneficis, i se substitueixen tots dos incentius per un de nou denominat reserva de capitalització, que ja hem comentat anteriorment.

Es manté, millorada, la deducció per R+D+I (s’afegeixen al concepte d’innovació tecnològica les activitats de projectes de demostració inicial o projectes pilot relacionats amb l’animació i els videojocs) i les deduccions per creació d’ocupació, incloent la corresponent als treballadors amb discapacitat.

Empreses de reduïda dimensió: Aquest regim desapareix a partir del dia 1.1.2016 i les entitats de reduïda dimensió, que fins ara tributaven, per la fracció de base de fins a 300.000 €, al tipus reduït del 25%, passaran a tributar el tipus general, que ha quedat reduït també al 25%

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors