Compartir

El passat dia 12 de juliol va entrar en vigor el Decret LLei de la Generalitat de Catalunya, número 12/2019, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal. Destaquem el següent:

Modificació de l’Impost sobre els habitatges buits:

 • Son subjectes passius i, per tant, hauran de pagar l’impost:
  • Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) que siguin propietaries o  titulars d’algún dret real  que els permeti l’explotació econòmica d’habitatges que estigui buits sense causa justificada durant més de dos anys.
  • Els fons de titulització.
 • Recordem que l’impost l’impost s’ha de pagar en funció de la superfície totals dels habitatges buits de cada persona jurídica (estan exempts els primer 150 m2.) i que fins a 5.000 m2, la quota anual a pagar es de 10 euros el metre quadrat.

 

Modificació del tipus de gravàmen  de l’impost que grava les escriptures de prèstecs i crédits hipotecaris:

 • El tipus impositiu passa a ser del 2%. Recordem que aques impost es a càrrec de l’entitat creditori (caixa, banc, etc.)
 • Recordem altres tipus impositius que graven documents notarials:
  • Documents en els qual s’hagi renunciat l’exempció de l’IVA: 2,5%.
  • Altres documents: 1,5%.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat al nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors