Compartir
blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

A partir del dia 5 d’abril i fins el 30 de juny ja es poden presentar les declaracions dels impostos sobre la renda i el patrimoni corresponents a l’exercici 2016. Destaquem el següent:

Persones obligades a declarar l’Impost sobre al Renda de les Persones Físiques:

 • Perceptors de rendiments del treball:
  • Quan rebin imports superiors a 22.000 € anuals que procedeixin d’un sol pagador; o si els imports satisfets pel 2on. i restants pagadors no superen els 1.500 €; o si es tracta de pensions satisfetes per més d’un pagador i l’import de la retenció ha estat determinat per l’Agència Tributària.
  • Quan rebin imports superiors 12.000 € anuals:
   • Quan procedeixin de més d’un pagador i els imports satisfets pel 2on. i restants pagadors superin els 1.500 €.
   • En  concepte de pensions compensatòries entre cònjuges o anualitats per aliments.
   • Quan el pagador dels rendiments no estigui obligat a retenir.
   • Quan els rendiments estiguin subjectes a un tipus fix de retenció.
 • Perceptors de rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials subjectes a retenció o ingres a compte:
  • Quan rebin imports superiors a 1.600 € anuals.
 • Perceptors  de rendiments nets d’activitats econòmiques i altres rendiments no subjectes a retenció:
  • Quan els seus rendiments nets siguin superiors a 1.000 € anuals.
 • Disminucions patrimonials:
  • Quan la disminució patrimonial superi els 500 € anuals.

Novetats destacades a l’IRPF per a l’exercici 2016:

 • Clàusula sol: No s’haurà de declarar les compensacions rebudes de les entitats financeres per reclamacions basades en les clàusules sol, però caldrà regularitzar les autoliquidacions dels exercicis anteriors no prescrits.
 • Persones amb discapacitat:
  • Treballadors assalariats: S’ha elevat fins a 1.500 € l’exempció en el rendiment del treball en espècies corresponent a assegurances de malaltia del propi treballador, el seu cònjuge o descendents.
  • Activitats econòmiques: S’ha elevat fins a 1.500 € la deducció en concepte de primes d’assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent per la seva pròpia cobertura, la del seu cònjuge i la dels fills menors de 25 anys que convisquin amb ell.
 • Societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil: Han deixat de tributar a l’IRPF i han passat a tributar per l’Impost de Societats.

Obligació de declarar l’Impost sobre el Patrimoni:

 • Existeix obligació de declarar quan la liquidació resulti positiva. A Catalunya estan exempts els primers 500.000 € de la base imposable.
 • També existeix obligació de declarar encara que la liquidació no resulti positiva, quan el valor dels bens o drets sigui superior a 2.000.000 euros.  En el cas de persones no residents a l’Estat espanyol hi haurà obligació de declarar quan el valor dels bens sigui superior a 700.000 euros. A aquests efectes el valor dels bens serà el que resulti d’aplicar les normes de l’Impost sobre el Patrimoni.

Bonificacions de la quota de l’Impost de Patrimoni a Catalunya:

 • Bonificació dels patrimonis protegits de persones amb discapacitat. En aquest cas la bonificació es del 99% de la part proporcional de la quota que correspongui al valor del patrimoni protegit.
 • Bonificació de les propietats forestals. En aquest cas la bonificació es del 95%, però s’exigeix que la propietat forestal disposi d’un instrument d’ordenació aprovat paer l’Administració forestal que sigui competent a Catalunya.

fiscalcomptable3

Som assessors fiscals, Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per coreu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors: antoninavarro@rm-assessots.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors