Compartir

Tant insistir la Inspecció de Treball que les empreses estaven obligades a registrar la jornada diària de tots els seus treballadors i que el registre diari havia de dur la signatura dels treballadors per garantir-ne l’autenticitat, ara resulta que el Tribunal Suprem ha resolt en data 23.3.2017, que la llei actualment no obliga a registrar la jornada de tots els treballadors i que tant sols obliga a controlar l’existència d’hores extra. Diu textualment el Tribunal Suprem: “El artículo 35.5 del Estatuto de los trabajadores no exige la llevanza de un registro de la jornada diaria efectiva de toda la plantilla para poder comprobar el cumplimiento de los horarios pactados” i afegeix “La falta de llevanza, o incorrecta llevanza del registro, no se tipifica por la norma como infracción de forma evidente y terminante, lo que obliga a una interpretación restrictiva y no extensiva de una norma sancionadora como la contenida en el artículo 7-5 del RDL 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, norma cuya naturaleza sancionadora impide una interpretación extensiva del art. 35-5 del ET, pues es principio de derecho el de la interpretación restrictiva de las normas limitadoras de derechos y de las sancionadoras”.

Segons aquesta sentència, la obligació de registre de jornada queda ara en la forma següent:

  • Treballadors contractats a jornada completa: No s’ha de registrar la jornada.
  • Treballadors contractats a temps parcial: Si s’ha de registrar la jornada.

Cal tenir present que en  el cas de treballadors a jornada completa que facin hores extra, sí que s’haurà de dur un registre de les hores extraordinàries realitzades.

laboral7

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972426083 o per correu electrònic adreçat a alguna de les nostres assessores laborals: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors