Compartir

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 16-05-2019 s’ha publicat el DECRET LLEI 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, que va entrar en vigor el dia 17 de maig de 2019.

Aquesta Llei 6/2017 s’ha promulgat amb una clara finalitat, la persecució a l’evasió i elusió fiscal que es produeix a Catalunya a l’hora d’incorporar béns d’ús privat, del patrimoni personal a estructures societàries, difuminant la titularitat real d’aquests béns, i que la imputació real de la titularitat d’aquests béns és un procés complex per a les administracions.

Recordem a continuació els aspectes més rellevants:

Quins son els actius no productius situats a Catalunya que queden afectats per aquest impost ?:

 • Béns immobles.
 • Vehicles a motor amb una potència superior a 200 CV.
 • Embarcacions d’esbarjo.
 • Aeronaus.
 • Objectes d’art i antiguitats.
 • Joies

En quins casos es considera que es tracta d’actius no productius ?:

 • Aquests actius, seran considerats no productius sempre que se cedeixin gratuïtament a socis o persona vinculada directament o indirecta amb la societat que els utilitzin totalment o parcial per a l’ús privat.
 • També es determinaran com no productius quan fins i tot se cedeixin de forma onerosa a socis o persones vinculades totalment o parcial per al seu ús privat, excepte en els supòsits que treballin de manera efectiva en la societat i es paguin al preu de mercat i que rebin de la societat una retribució superior al preu de cessió.
 • Finalment als actius no afectes a cap activitat econòmica, amb l’excepció dels béns no productius amb un preu d’adquisició inferior a l’import dels beneficis no distribuïts el mateix any d’adquisició de l’actiu i els deu anteriors.

No obstant això es podrà destruir aquesta presumpció si es destinen a l’ús i gaudi, sense establir totalment o parcial de treballadors no socis ni partícips de la societat o entitats que constitueixen el seu ús com un rendiment en espècie o si es destinen a serveis econòmics i socioculturals del personal de servei de l’activitat.

En quins casos els actius no productius quedaran exempts de l’Impost ?: Existeix l’exempció de l’impost per a administracions públiques i béns immobles de fundacions, organitzacions no governamentals i en general activitats sense ànim de lucre.

Sobre quina base s’aplicarà l’Impost ?: La base imposable estarà constituïda per la suma dels valors dels actius que s’han esmentat més amunt, i s’aplicarà una escala de gravamen progressiva sobre aquesta suma. La tarifa està annexada al Decret Llei 8/2019 que podeu consultar clicant sobre la disposició. La tarifa es  progressiva:

 • Des del 0,210% per la primera fracció de la base imposable fins a 167.129,45 euros.
 • Fins al 2,750% per la fracció de base imposable a partir de 10.695.996,06 euros.

Quin es el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost ?: De l’1 al 30 de juny de cada any, amb l’excepció dels tres anys reportats (2017, 2018 i 2019), que s’hauran de liquidar, de manera extraordinària, entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre d’aquest any.

 

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors