Compartir

Els impostos que graven les herències entre parents llunyans o entre persones estranyes poden arribar a ser prohibitius de forma que en molts casos els hereus es plantegen refusar l’herència. No obstant, en cas de persones vinculades per una relació de convivència d’ajut mutu, a Catalunya s’aplica una tarifa molt reduïda, igual que si  l’hereu fos el cònjuge o els fills,

Per a poder gaudir dels avantatges fiscals s’haurà de poder acreditar amb escriptura pública o acta de notorietat que la relació de convivència s’havia iniciat com a mínim dos anys abans de la mort del causant.

Destaquem els següents requisits per a poder constituir una relació convivencial d’ajuda mútua:

  • La poden constituir dues o més persones que convisquin en un mateix habitatge habitual.
  • Les persones que la constitueixin  han de compartir les despeses comuns o el treball domèstic, o les dues coses, sense rebre retribució per les mateixes. Podran acordar, no obstant, la contribució igual o desigual a les despeses comuns i, també, que les despeses comuns i el treball domèstic siguin assumits íntegrament per algun dels convivents.
  • Han de ser majors d’edat.
  • Poden ser parents en línia col·lateral sense límit de graus (germans, oncles, cosins) o persones que tinguin una simple relació d’amistat o companyonia.
  • No la poden constituir persones unides per vincle matrimonial o que formin parella estable amb una altra persona amb la que convisquin.
  • El número màxim de convivents que no siguin parents, es de quatre.
  • En l’escriptura de constitució es podrà regular lliurament quines son les relacions entre les parts.

juridica7

 En cas us trobeu en una situació de les descrites, us recomanem que us poseu en contacte amb nosaltres, sense compromís, trucant  al telèfon 972426004.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors