Compartir
blog advocats7 girona i figueres | RM Assessors

En el Diari oficial de la Generalitat del passat 22 de febrer es va publicar la Llei 3/2017, del 15 de febrer, que aprova el Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya i modificat els restants llibres del Codi Civil publicats fins el moment. Destaquem el següent:

Contractes que regula el Llibre VIé del Codi Civil:

 • Compravenda
 • Permuta.
 • Mandat.

Regulació del contracte de compravenda:

 • Tipus de compravenda regulats: Regula tant la compravenda general com la compravenda específica de consum.
 • Bens futurs: Permet que puguin ser objecte de compravenda  els bens futurs i els que hagin de ser produïts, manufacturats o fabricats.
 • Preu;
  • No exigeix que es fixi inicialment el preu en el contracte.
  • En la compravenda de consum estableix que en el preu s’ha d’entendre inclosos els tributs corresponents.
 • Venda a prova o assaig; Incorpora la compravenda a prova o assaig i la caracteritza com una compravenda amb condició suspensiva.
 • Deure d’informació: Introdueix un deure d’informació en benefici del comprador.
 • Arres o paga i senyal: Distingeix nítidament entre arres confirmatòries i penitencials.
 • Obligacions de les parts:

  • Pel que fa a les obligacions del venedor, bàsicament consisteixen a lliurar el bé, i també els seus accessoris i documents relacionats, a transmetre la titularitat del dret i a garantir que el bé es conforme al contracte.
  • En previsió de que les parts puguin pactar que el transport sigui a càrrec del comprador o del venedor,  distingeix entre la transmissió de la possessió de bé i la seva posada a disposició.
  • Regula detalladament el temps i el lloc en que s’haurà de lliurar el bé i les conseqüències de la negativa injustificada del comprador a rebre el bé. Estableix la regla general de transmissió dels riscos en el moment en que es lliuri el bé o els documents que el representi
 • Reserva de domini: Admet el pacte de reserva expressa de la titularitat del dret com a garantia.
 • Obligació de conformitat:
  • Regula la obligació de conformitat per tal d’aconseguir que el bé lliurat permeti l’ús que les parts hagin manifestat en el contracte.
  • Es considera integrades en el contracte les manifestacions prèvies del venedor en relació a les característiques del bé.
  • En el cas de la compravenda de consum també es considera integrades en el contracte les manifestacions fetes per un tercer que hagi intervingut en la comercialització, la publicitat o l’etiquetatge dels bens
  • L’incompliment de la normativa sobre instal·lació incorrecta o manca de lliurament dels accessoris i documents relacionats pot constituir manca de conformitat.
  • Regula els remeis per manca de conformitat, tenint en compte el principi de preservació del contracte.
  • La responsabilitat per manca de conformitat serà de dos anys des del moment en que el bé sigui lliurat, salvant el dret de tercers. En la compravenda de consum la manca de conformitat es podrà manifestar en els sis mesos següents a la transmissió del bé.
  • El comprador que pretengui rebutjar el bé per manca de conformitat l’haurà de conservar al seu càrrec.
 • Pagament del preu: Regula el lloc i el temps de pagament del preu.
 • Desequilibri de les parts: En el cas de greu desequilibri de les prestacions les parts podran instar la rescissió o l’adaptació del contracte. Aquest dret sols es podrà renunciar després de la conclusió del contracte.
 • Compravenda immobiliària: Regula la facultat de desistiment del comprador pel cas que la previsió de finançament hagi quedat frustrada i la condició resolutòria explícita.

Regulació del contracte de permuta:

 • Es regula el contracte de permuta com a diferent de la compravenda i de la cessió de solar o aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura.
 • S’estableix el mateix regim jurídic de la compravenda.

Regulació del contracte de mandat:

 • Inclou la regulació de la gestió d’afers aliens que es presenta com una institució residual respecte del mandat. Una vegada ratificada la gestió s’aplica les regles del mandat.
 • Estableix disposicions generals comuns a tots els contractes de serveis, entenent els serveis en sentit ampli. Inclou: Contractes d’obra, de prestació d’informació i assessorament, de disseny de dipòsit o de mandat.
 • Distingeix entre el poder, que dona una representació, i el contracte de mandat en que el mandatari assumeix alhora una obligació d’actuar.
 • Posa èmfasi en la gestió d’afers jurídics per encàrrec del mandant i d’acord amb les seves instruccions.

Lleis existents que queden integrades en la sistemàtica del Codi Civil:

 • Llei 6/2000 de 29/6, de pensions periòdiques.
  • Regula un nou contracte d’aliments.
  • Regula el contracte de censal, amb l’objectiu innovador de readaptar aquesta institució a la seva finalitat de finançament a llarg termini, com alternativa al préstec.
 • Llei 22/2000 de 29/12, d’acolliment de persones grans.
 • Llei 23/2001 de 31/12, de cessió de finca o edificabilitat a canvi d’obra futura.
 • Llei 2/2005, de 4/4, de contractes d’integració.
 • Llei 1/2008, de 20/2, de contractes de conreu.
  • Regula un nou contracte de custodia del territori amb finalitats de protecció del patrimoni natural.

Entrada en vigor:

 • L’entrada en vigor es produirà el dia 1 de gener del 2018.
 • Excepcionalment, les següents disposicions varen entrar el vigor el dia 1 de març del 2017.
  • Disposició final 2ª, apartat 1, sobre capacitat per exercir el dret de sufragi quan es declari la modificació de la capacitat d’una persona.
  • Disposició final 4ª, apartat 11, sobre acceptació d’herència.
  • Disposició final 6ª, sobre els drets reals.

juridica7

Som advocats, consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors