Compartir
Si teniu un hotel, un saló de jocs, un bar, restaurant o agència de viatges i us va afectar la pandèmia, podeu reclamar la devolució de tot o de part del IAE satisfet en els exercicis 2020 i 2021.

Dret a reclamar la devolució del IAE

En els últims mesos s’han produït sentències en les que els tribunals han reconegut el dret a reclamar als ajuntaments la devolució total o parcial de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE) satisfet en els anys 2020 i 2021, quan en aquests exercicis no s’hagués generat, total o parcialment, l’activitat a conseqüència de les restriccions adoptades per les autoritatats amb motiu de la pandèmia per la COVID-19.

Empreses i empresaris de diversos sectors (hostaleria, joc, propietaris d’hotels, etc.) van pagar l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) corresponent a tot l’exercici 2020 i 2021, tot i que, durant una part important d’aquest període, l’establiment va restar tancat i, per tant, no va tenir activitat econòmica, o bé l’activitat es va dur a terme amb restriccions.

El fet imposable de l´IAE està constituït pel mer exercici d’activitats econòmiques. Ara bé, encara que la mateixa normativa de l’impost preveu que les quotes de l’IAE són irreductibles (per exemple, per la baixa temporal de l’activitat), sí que contempla que es puguin prorratejar per trimestres naturals pel cessament de l’activitat en algun moment de l’exercici, i això habilita el contribuent per sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals s’hagués cessat l’activitat.

És sobre la base d’aquest fonament que podrien existir arguments per poder reclamar davant el corresponent Ajuntament la devolució, encara que sigui parcial, del IAE dels exercicis 2020 i 2021, ja que en els mateixos no s’ha pogut generat normalment l’activitat per la pandèmia. Es tracta, per tant, d’un supòsit d’absència de fet imposable del IAE.

Entre altres, cal destacar les següents sentències:

1. El Tribunal Superior de Justícia d’Extremadura, en la seva sentència del 2 de desembre de 2021, reconeix el dret del contribuent a obtenir una reducció proporcional de la quota de l’IAE.

2. El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Santander ha dictat una sentència de 16 de desembre de 2021, en la qual ha anul·lat el rebut de l’IAE de 2020 d’una entitat.

3. El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de València, en la seva sentència de l’11 de gener de 2022, que ha estimat el recurs d’una empresa hotelera contra l’Ajuntament de València i acorda que li siguin reemborsats 26.888,70 euros de l’IAE de l’exercici de 2020.

Possibilitat de recórrer a l’Ajuntament per sol·licitar la devolució de l’IAE

Aquestes interpretacions judicials obren la porta al fet que els empresaris afectats per les restriccions provocades per la COVID-19 en l’exercici de la seva activitat, puguin demanar la devolució de l’IAE (així com de determinades taxes) indegudament pagades. Per a això resultarà fonamental analitzar quin és el procediment adequat per activar aquesta petició de devolució.

Encara que aquestes sentències aïllades no constitueixen jurisprudència i, per tant, les seves resolucions no són vinculants per a l’administració local, aplanen el camí per a les possibles reclamacions que es puguin interposar sobre la base que els tribunals estan acollint favorablement la necessitat de (i) tenir en compte les excepcionals circumstàncies que van afectar l’exercici 2020/2021 a conseqüència de la pandèmia; i de (ii) garantir el respecte als principis de capacitat econòmica i no confiscatori, que regeixen en el nostre sistema tributari.

Cal estudiar cada cas concret i analitzar el compliment dels requisits que la jurisprudència està marcant per a la procedència de la devolució.

Us podeu posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors