Compartir

En la reforma parcial de la Llei de societats de capital del 2011 es va introduir a l’article 348 Bis, el dret de separació dels socis de societats no cotitzades en cas que no s’acordes la distribució d’un dividend mínim. L’entrada en vigor d’aquesta disposició s’ha anat ajornant en diverses ocasions i finalment, de no produir-se un nou ajornament, entrarà en vigor el poper dia 1 de gener del 2017.

Destaquem:

  • Aquest dret el tindran els socis de societats anònimes no cotitzades i de societats limitades.
  • El soci que hagués votat a favor de la distribució dels beneficis socials tindrà dret de separació en el cas que la junta general no acordés la distribució com a dividend, d’almenys un terç dels beneficis propis de l’explotació de l’objecte social  obtinguts durant l’exercici anterior, que siguin legalment repartibles.
  • El dret es podrà exercir a partir del cinquè exercici a comptar des de la inscripció de la societat en el Registre Mercantil.
  • Si un soci exerceix aquest dret de separació, la societat haurà de pagar-li el valor raonable de les seves participacions.
  • El termini per a l’exercici del dret de separació serà d’un mes a comptar des de la data en què s’hagués celebrat la junta general ordinària de socis.

Donat el caràcter imperatiu en el qual ve regulat aquest dret en la llei, hem de tenir-lo en compte en la redacció d’estatuts socials, i en concret si el repartiment de beneficis es regula en aquests estatuts de forma contrària a l’establert en el precepte. És a dir, es tracta d’un dret que podrà ser renunciat o no exercit pel soci minoritari quan es doni el supòsit de fet previst en la norma, però que en cap cas, donat el caràcter essencial del dret al dividend, es pot renunciar anticipadament en els estatuts de la societat.

assegurances1

Som assessors jurídics i advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a martaromaguera@rm-assessors.com; o a cristinaromaguera@rm-assessors.com.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors