Compartir

La Llei del Parlament de Catalunya 5/2013, de 13 de maig, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat del passat dia 13, ha reformat el Llibre 5é del Codi Civil de Catalunya. Aquesta reforma, que entrarà en vigor el proper dia 20 de juny, modifica el regim de la propietat horitzontal i implica cavis en la gestió de les comunitats de propietaris. Destaquem els següents canvis:

Garantia de cobrament de les quotes: La comunitat tindrà preferència sobre altres creditors per cobrar les quotes de l’any en curs i dels quatre anys naturals immediatament anteriors. La pròpia finca respondrà del pagament d’aquestes quotes.

Interessos: Els deutes per quotes meritaran interessos a partir del moment en que s’hagués de fer el pagament si aquest no es fer efectiu.

Ja no caldrà la doble convocatòria de les juntes de la comunitat: S’ha suprimit l’exigència d’haver de fer primera i segona convocatòria.

Unanimitat: S’exigirà la unanimitat de tots els propietaris per prendre, entre d’altres, els següents acords:

  • Per modificar les quotes de participació.
  • Per vincular elements comuns a un o més elements privatius.
  • Per sotmetre a arbitratge qualsevol qüestió relativa al règim de propietat horitzontal.

Majoria qualificada: S’exigirà l’acord de la majoria del 4/5 parts dels propietaris que representin almenys les 4/5 parts de les quotes de participació per adoptar, entre d’altres, els següents acords:

  • Modificar els estatuts
  • Acordar reformesimmobiliaria10 de l’edifici que afectin l’estructura o la configuració exterior.
  • Acordar quotes especials per despeses.
  • Cedir elements comuns en arrendament per temps superior a 15 anys.

Efectivitat dels acords de la Junta: Els acords que adopti la Junta de Propietaris seran immediatament executius a no ser que els estatuts diguin el contrari. La comunitat podrà exigir el compliment dels acords, encara que siguin impugnats, mentre no es resolgui la impugnació.

Som Administradors de finques. Consulteu-nos sense compromís a ad.finques@rm-assessors.cat, o al telèfon, 972 426 084

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors