Compartir
En l’àmbit de les societats de capital, existeixen obligacions addicionals conegudes com a prestacions accessòries, les quals exerceixen un paper rellevant en el marc legal i econòmic d’aquestes entitats. Les prestacions accessòries es defineixen com a compromisos voluntaris assumits per un o diversos socis cap a la societat, que impliquen accions com donar alguna cosa, fer una activitat o abstenir-se de fer una cosa específica.

Les prestacions accessòries són una eina molt útil per a personalitzar les societats de capital i canalitzar els serveis que un soci pot prestar a una societat.

Es tracta d’una mena de prestacions vinculades a les participacions socials que porten aparellades diferents obligacions per al soci i que, a més, tenen la particularitat de no constituir aportacions al capital social.

El seu objectiu principal és aconseguir una major implicació dels socis en la societat beneficiària de la prestació.

Per exemple, aquestes prestacions podrien incloure la responsabilitat de finançar la societat mitjançant un préstec, donar-li suport amb una garantia, oferir-li assessorament professional, i més.

És important destacar que les prestacions accessòries es diferencien de l’obligació que tenen tots els socis d’aportar capital segons la seva participació percentual en la societat.

Atenció. Si un soci incompleix el deure de realitzar les prestacions accessòries que consten en els estatuts, pot ser-ne exclòs.

En definitiva, el propòsit de les prestacions accessòries és enfortir la posició de la societat i proporcionar-li un suport addicional per part dels seus socis, promovent així el seu creixement i èxit.

Característiques de les prestacions accessòries

 • Els estatuts hi haurà de constar el següent:
  • En que consisteixen les prestacions accessòries.
  • Si son gratuïtes o mitjançant retribució. En el cas que siguin retribuïdes hauran de determinar la compensació que hagin de rebre els socis que les realitzin que no podrà superar el valor de mercat de la prestació.
  • Conseqüències en cas d’incompliment.
 • En  els estatuts hi podrà constar el següent:
  • Si les prestacions accessòries seran obligatòries per tots o sols per alguns dels socis.
  • Si es vinculen als titulars d’algunes accions o participacions concretes.
 • Capital social: Les prestacions accessòries no podran integrar el capital soci.

Transmissió de participacions o d’accions amb prestació accessòria

 • Caldrà autorització de la societat per:
  • La transmissió voluntària per actes entre vius de qualsevol participació o acció pertanyent a un soci personalment obligat a dur a terme prestacions accessòries.
  • Per a la transmissió d’aquelles participacions socials o accions concretes que portin vinculada la referida obligació.
 • Excepte que els estatuts disposin una altra cosa, l’autorització l’haurà de donar:
  • Societats limitades: La junta general.
  • Societats anònimes: Els administradors.
  • En tot els casos: L’autorització s’entendrà concedida en cas de silenci durant dos mesos des de que hagués estat demanada.

Modificació de l’obligació de dur a terme prestacions accessòries

 • La creació, la modificació i l’extinció anticipada de l’obligació de dur a terme prestacions accessòries:  s’haurà d’acordar amb els requisits previstos per a la modificació dels estatuts i requerirà, a més, el consentiment individual dels obligats.
 • Falta de realització de les prestacions accessòries per causes involuntàries: No suposaran perdre la condició de soci a no ser que els estatuts diguin el contrari.

Som advocats i assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors