Compartir
Les societats que tinguin un volum de negoci inferior als 10.000.000 € tenen dret a amortitzar lliurament les seves inversions i a altres incentius fiscals

Quines societats poden tenir els incentius fiscals de les empreses de reduïda dimensió ?

Les societats no patrimonials quan l’import net del seu volum de negocis en l’exercici anterior hagi estat inferior a deu milions d’euros (si forma part d’un grup, per a calcular aquesta xifra ha de tenir en compte les dades consolidades del grup).

Com es calcula l’import net del volum de negocis d’una societat ?

Components positius:

 1. Les vendes i prestacions de serveis derivats de l’activitat ordinària de l’empresa.
 2. Els lliuraments de béns i prestacions de serveis que efectuï l’empresa a canvi d’actius no monetaris o com a contraprestació de serveis que representen despeses per a ella.
 3. La part de les subvencions atorgades en funció de les unitats de producte venudes i que forma part del seu preu de venda.

Components negatius:

 1. Les devolucions de vendes.
 2. Els ràpels sobre vendes o prestacions de serveis.
 3. Els descomptes comercials que s’efectuïn en els ingressos objecte de còmput en el volum anual de negocis.

Quins son els incentius fiscals ?

 • Llibertat d’amortització per a inversions generadores d’ocupació, fins a un màxim de 120.000 € per cada persona/any d’increment de plantilla.
 • Amortització accelerada, que consisteix en que es podran amortitzar en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d’amortització lineal màxim previst en les taules d’amortització aprovades oficialment.
 • Reserva d’anivellament, que consisteix en reduir la base imposable de l’exercici com a màxim en un 10% del seu import, amb un límit de fins a 1.000.000 €.
 • Pèrdues per deterioració dels crèdits per insolvències de deutors, que permet deduir fins a l’1% dels deutors existents a la conclusió de període impositiu.
 • Deducció de la recuperació del cost del bé recollit en les quotes d’arrendament pagades, quan s’adquireixen béns mobles o immobles en règim d’arrendament financer, amb el límit del coeficient màxim de taules multiplicat per 3.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors