Compartir
Els actes d’administració d’una societat realitzats per una persona sense el previ nomenament o amb el càrrec caducat (administrador de fet), podrien implicar la nul·litats dels actes i la responsabilitat personal de qui els hagués realitzat.

La responsabilitat dels administradors s’estén a l’administrador de fet, però cal poder demostrar que ho és.

Qui es considera administrador de fet segons el Tribunal Suprem ?

  • S’entén per administradors de fet als qui, sense ostentar formalment el nomenament d’administrador i altres requisits exigibles, exerceixen la funció com si estiguessin legitimats prescindint d’aquestes formalitats.
  • Exclou d’aquesta definició a les persones que actuen regularment per mandat dels administradors o com a gestors d’aquests, perquè la característica de l’administrador de fet no és la realització material de determinades funcions, sinó l’actuació en la condició d’administrador amb inobservança de les formalitats mínimes que la Llei o els estatuts exigeixen per a adquirir aquesta condició.

Quina es la doctrina dels tribunals sobre l’administrador de fet ?

  • No confondre amb apoderat:  Els apoderats són persones nomenades unilateralment per la societat perquè actuïn en nom seu. Es caracteritzen per ser nomenats mitjançant escriptura pública i durant un determinat període de temps o per a unes determinades actuacions, tot això figurarà en el poder, que és revocable en determinades condicions i circumstàncies.
  • L’administrador de fet pot ser una persona oculta: Pot ser una persona que dicta les instruccions als administradors de dret de com procedir
  • També pot ser un administrador notori: Pot ser una persona que actuï i es reconegui com a tal administrador, però sense haver donat compliment als procediments per a un correcte nomenament.

Quines son les conseqüències de l’actuació d’un administrador de fet ?

El actes d’un administrador de fet es poden impugnar: Els actes duts a terme per un administrador d’aquestes característiques poden passar per desapercebuts quan existeix un acord general, no obstant això, poden ser impugnats al·legant falta de legitimació quan hi hagi algun desacord, podent-los declarar nuls.

Els administradors de fet poden haver de respondre personalment:

Malgrat no tractar-se de veritables administradors de dret, els administradors de fet tenen la seva mateixa responsabilitat, així ho estableix l’article 263.3 de la Llei de societats de capital.

Existeixen múltiples condemnes a administradors de fet a responsabilitat solidària amb la mercantil, com si es tractés d’administradors de dret. Abundant jurisprudència ha posat els seus esforços a determinar si la responsabilitat solidària afectava aquestes persones o no, atenent les seves funcions i característiques per a determinar si es podrien considerar administradors de fet o no. També en cas de demandes per administració lesiva.

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors