Compartir

El Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a l’COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, ha impulsat un nou procediment “especial i sumari” per poder revisar de forma ràpida els règims de visites i els imports de les pensions en casos de pares separats amb fills que hagin pogut veure modificada substancialment la seva situació personal i econòmica per la crisi del coronavirus (per exemple:-ERTOs o pèrdua de treball).

D’altra banda, les conseqüències econòmiques que es derivaran de la crisi del Covid-19 poden comportar alteracions en les situacions econòmiques de les persones obligades al pagament de pensions alimentàries o bé en les situacions de qui les reben, “el que donarà lloc al fet que siguin instats procediments per a la modificació de tals mesures”.

El Reial Decret Llei, regula un procediment especial per donar una resposta ràpida a tals pretensions, i  “pensat en particular en l’interès superior de les persones menors afectades i per contribuir a la seva màxima protecció”.

Aquest procediment tindrà vigència durant la vigència de l’Estat d’Alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització ( articles 3 a 5 del RD 16/2020).

El fonament d’aquestes pretensions bàsicament serà haver variat substancialment les circumstàncies personals i econòmiques de cònjuges i progenitors com a conseqüència de la crisi sanitària produïda pel Covid-19.

Entre les principals novetats, cal destacar la possibilitat que les sentències es puguin dictar oralment. A més, si totes les persones que fossin part en el procés estiguessin presents a l’acte per si o degudament representades i expressen la decisió de no recórrer, s’ha de declarar, en el mateix acte, la fermesa de la resolució.

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors