Compartir

Que és un pla d’igualtat ?

 • Els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de la situació, que pretenen assolir a l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe.
 • Els plans d’igualtat fixen els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats. Venen regulats pel reial decret 6/2019.

 

Quines empreses estan obligades a tenir-lo i en quin termini ?

 • A partir del proper dia 7 de març del 2020: Totes les empreses que ocupin 151 o més treballadors.
 • A partir del dia 7 de març del 2021: Totes les empreses que ocupin entre 101 i 150 treballadors.
 • A partir del dia 7 de març del 2022: Totes les empreses que ocupin entre 50 i 100 treballadors.
 • En determinats convenis s´exigeix que es faci el pla d’igualtat amb plantilles de més reduïda dimensió.
 • Les empreses que volen licitar per concursos públics l’hauran de tenir fet amb independència de quina sigui la seva plantilla.

 

Es que consisteix un pla d’igualtat ?

 • Amb caràcter previ caldrà fer un diagnòstic negociat que ha de contenir almenys les següents matèries
  • Procés de selecció i contractació.
  • Classificació professional.
  • Formació.
  • Promoció professional.
  • Condicions de treball.
  • Auditoría salarial entre dones i homes
  • Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.
  • Infra-representació femenina.
  • Retribucions.
  • Prevenció de l´assetjament sexual i per raó de sexe
 • En una segona fase, caldrà dissenyar el pla d´acció que contindrà el conjunt d´actuacions que caldrà impulsar dins d´un determinat període de temps i registrar-lo.
 • Finalment, caldrà fer un seguiment del pla dissenyat.

Som advocats i assessors laborals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessrs.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors