Compartir

La Llei 16/2022 de reforma concursal  regula un procediment preparatori per la venda d’unitats productives de la societat deutora.


La venda d’unitat productiva i el prepack concursal són instruments jurídics destinats a la venda, per part de l’empresari deutor, de l’empresa en funcionament i es regulen en els articles 224 bis 1 i 224 ter i següents de la Llei concursal, respectivament. Destaquem el següent:

Que es el prepack concursal ?  Tal com el seu propi nom indica, és una eina prèvia a l’inici del concurs i ha estat afegida en la reforma de la Llei concursal encara que en la pràctica ja era d’utilització freqüent. El seu objectiu és agilitzar la venda de la unitat productiva una vegada obert el concurs i encara que la unitat productiva ja hagués cessat en l’activitat

Consisteix en el nomenament d’un expert amb la finalitat que recapti ofertes de tercers per a l’adquisició de la unitat productiva.

A més de la rapidesa i l’eficàcia en la venda d’unitat productiva una vegada iniciat el concurs, el sentit d’aquesta figura és també evitar la pèrdua de valor del patrimoni empresarial una vegada començat el concurs.

En què consisteix la venda d’unitat productiva ?  Consisteix a presentar juntament amb la sol·licitud de concurs davant el jutjat una proposta escrita i vinculant de compra d’una o diverses unitats productives, per part d’un creditor o d’una persona aliena al concurs. La persona que adquireix aquesta unitat productiva s’ha de comprometre a continuar l’activitat productiva o reiniciar-la per un mínim de tres anys, podent-li ser reclamada una indemnització per danys i perjudicis per part de qualsevol afectat si no complís aquest compromís. Aquesta proposta d’adquisició pot ser realitzada també per treballadors interessats en la successió d’empresa.

L’adquisició d’unitat productiva no porta associada l’obligació de pagament dels crèdits no satisfets abans de la seva venda excepte algunes excepcions, com ara els crèdits laborals i de Seguretat Social corresponents a treballadors de la unitat productiva venuda i les obligacions contretes anteriorment en els contractes en que l’adquirent s’hagués subrogat, o que l’adquirent sigui una persona especialment relacionada amb el concursat

Que passa si concorren diverses ofertes ? Si concorreguessin diverses ofertes, el jutge sol·licitarà un informe a l’administració concursal avaluant les diferents propostes, a més ha de pronunciar-se sobre els efectes que tindria sobre el concurs la resolució dels contractes que derivi de cadascuna de les propostes.

Com queden els treballadors que estiguin afectes a la unitat productiva ? A efectes laborals i de Seguretat Social s’aplica la normativa existent per al cas de successió d’empresa. Es a dir l’adquirent s’haurà de subrogar com empresa en els contractes dels treballadors,

Som Advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 28 258, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors