Compartir
Els treballadors que l’empresa que els contracti incomplint la nova regulació tindran la consideració de fixes. Els convenis col·lectius quedaran prorrogats d’any en any quan caduquin i mentre els agents socials estiguin negociant un nou conveni.

El Congrés dels Diputats acaba d’aprovar la reforma laboral i, encara pendent la seva publicació en el BOE, avancem els seus trets més importants:

Simplificació de les modalitats de contractació:

El contracte de treball es presumirà concertat per temps indefinit i el contracte de durada determinada només es podrà subscriure per circumstàncies de la producció o per substitució.

Es modifiquen les circumstàncies en què es podrà aplicar el contracte fix-discontinu.

Totes les persones que estiguin contractades incomplint les condicions de la nova regulació adquiriran la condició de fixes, igual que aquelles que portin contractades per dos o més contractes per circumstàncies de la producció durant un termini superior als 18 mesos en els darrers dos anys.

Modernització de la negociació col·lectiva:

Llevat de pacte en contra, els convenis col·lectius es prorrogaran d’any en any i durant la seva negociació se’n mantindrà la vigència.

Establiment de mecanismes de flexibilitat interna;

Es modifica els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTE) perquè les empreses puguin reduir o suspendre temporalment els contractes de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de caràcter temporal (ERTE ETOP) o per raons de força més gran.

Es modifiquen els procediments administratius dels ERTE per a les empreses de menys de 50 empleats, a fi de simplificar-los.

Altres modificacions:

Prohibició d’hores extra: S’estableix la prohibició d’hores extra i l’externalització de l’activitat durant el període en que calgués realitzar-les.

Es prioritzarà l’adopció de mesures de reducció de jornada davant de les de suspensió de contracte. Aquestes mesures es podran adoptar amb caràcter cíclic (per caiguda transitòria de la seva demanda) i sectorial (quan en un determinat sector s’apreciïn canvis permanents que generin necessitats de requalificació).

Cotització per als contractes de menys de 30 dies: S’estableix una cotització addicional a l’empresari sobre els contractes de durada inferior a 30 dies, amb excepcions.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors