Compartir
Després de la reforma laboral segueixen actives les bonificacions de la Seguretat Social per contractar treballadors, en especial per a la formació i conversió de contractes temporals en indefinits.

Detallem a continuació les bonificacions que segueixen actives

Contracte per a la formació en alternança

 • Permet contractar joves desocupats de fins a 30 anys a jornada completa
 • Bonificació del 100 % de la Seguretat Social (75 % per a empreses amb més de 250 treballadors) durant un màxim de dos anys.
 • Bonificació addicional d’entre 60 i 80 € en concepte de tutorització del treballador.
 • Del total de la jornada, durant el primer serà el 65 % per treballar i el 35 % per formar-se, mentre que el segon any serà el 85 % de treball i 15 % de formació. La formació del contracte és oficial i també està 100 % bonificada.
 • No s’exigeix manteniment del nivell de plantilla o de l’empleat. Això sí, l’obligació és proporcionar formació al treballador sobre una professió.
 • El salari, serà l’establert en el conveni. En defecte d’això, no podrà ser inferior al 65 % sobre la quantitat fixada per al grup professional amb aquestes funcions durant el primer any i 85 % durant el segon.

Conversions de contracte de formació (en alternança) a indefinit

 • Les empreses que transformin els contractes de formació en indefinits podran aplicar una bonificació de 1.500 € en la Seguretat Social (1.800 euros, si és treballadora) durant tres anys.
 • El requisit és transformar el contracte de formació en alternança quan finalitza el contracte inicial o alguna de les seves pròrrogues.

Conversions de contractes de pràctiques en indefinit

 • Per a empreses amb menys de 50 treballadors que transformin un contracte de pràctiques en indefinit.
 • Bonificació anual en les quotes a la Seguretat Social de 41,67 €/mes (500 €/any) durant tres anys. En el cas de les dones, aquestes bonificacions seran de 58,33 €/mes (700 €/any).

Conversions de contractes de relleu i substitució per jubilació en indefinit

 • Per transformació en indefinits contractes de relleu i de substitució per anticipació de l’edat de jubilació.
 • Bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social de 41,67 €/mes (500 €/any), durant tres anys. En el cas de les dones, aquesta quota serà de 58,33 €/mes (700 €/any).

Contracte de durada determinada

Es manté l’aplicació dels beneficis en la cotització a la Seguretat Social establerts per als contractes de treball temporals o de durada determinada per a determinats col·lectius en la Llei 43/2006, de 29 de desembre.

Bonificacions per a persones amb discapacitat

 • Contracte indefinit o transformació en indefinit per a menors de quaranta-cinc anys: 4.500 € (5.350 € si és dona). En cas de discapacitat severa, s’aplicarien 5.100 € (5.950 € si és dona).
 • Contracte indefinit o transformació en indefinit per a més grans de quaranta-cinc anys: 5.700 € o 6,300 € (si té una discapacitat severa) durant tota la vigència.
 • Contracte temporal per a menors de quaranta-cinc anys: 3.500 € (4.100 € si és dona), 4.100 € si és una discapacitat severa (4.700 € per a dones).
 • Contracte temporal per a més grans de quaranta-cinc anys: 4.100 € (4.700 € si és dona), 4.700 € si és una discapacitat severa (5.300 € si és dona).

També existeixen bonificacions del 100 % de la quota empresarial per la contractació indefinida o temporal o conversió en indefinit de contractes temporals per un centre especial d’ocupació, i per a contractes d’interinitat, durant tota la vigència del contracte (Llei 43/2006 i Llei 45/2002).

Bonificació per a la contractació indefinida d’aturats de llarga durada

 • Bonificació en la quota empresarial de 108,33 €/mes (125 €/mes si és dona) per a aquelles empreses que contractin de manera indefinida aturats de llarga durada.
 • La persona contractada haurà d’haver estat inscrita com a demandant d’ocupació almenys dotze mesos, dels divuit anteriors a l’alta.
 • Les empreses que contractin de manera indefinida aturats de llarga durada podran aplicar una bonificació anual de 1.300 € en la Seguretat Social (1.500 €, si és dona).

Aquesta bonificació es podrà aplicar durant tres anys, sempre que es mantingui el nivell d’ocupació total aconseguida amb aquesta contractació i es mantingui contractat el treballador com a mínim dos anys. En cas d’incompliment, l’empresa hauria de retornar els beneficis aplicats.

Bonificacions per a col·lectius en risc d’exclusió

 • Víctimes de violència de gènere, tràfic d’éssers humans i víctimes de terrorisme: bonificació de 1.500 € si el contracte és indefinit, 600 € si és temporal, durant la vigència del contracte, quatre anys si és indefinit.
 • Treballadors en risc d’exclusió social: bonificació de 600 € si és contracte indefinit, 500 € per a contractes temporals i 650 € per a conversions en indefinit, durant quatre anys si és indefinit o durant tota la vigència, si és contracte temporal.

Bonificacions per a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar

 • Bonificacions per als contractes d’interinitat que s’apliquen per substituir treballadors en situació d’excedència per la cura de familiars.
 • Si es contracta una persona beneficiària de prestacions per desocupació per substituir el treballador, mentre duri l’excedència, es podrà aplicar una reducció del 95 % en la quota per contingències comunes durant el primer any. Per al segon i tercer any, s’aplicaria una reducció del 60 % i 50 % en les contingències comunes respectivament.

També continuen vigents les bonificacions per als contractes d’interinitat per substituir treballadors durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, paternitat o risc durant l’embaràs o la lactància.

En aquests casos, s’aplicarà una bonificació del 100 % de la quota empresarial i recaptació conjunta, tant del treballador substituït, com de l’interí contractat. La bonificació es podrà aplicar mentre s’estengui el període de substitució.

Per a més informació

Son assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors