Compartir
El govern central ha adoptat mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, entre les quals s’inclou mesures de suport al teixit econòmic i empresarial, mesures en l’àmbit energètic i dels transports, i altres mesures de suport a treballadors i col·lectius vulnerables.

El passat 30 de març de 2022 es va publicar el Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten aquelles mesures, de les que destaquem les següents:

Mesures en matèria energètica

Mesures fiscals

Es prorroga fins al 30 de juny de 2022 els tipus reduïts d’IVA i de l’impost especial sobre l’electricitat i la suspensió de l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. També preveu la devolució mensual en lloc de trimestral de les quotes de l’impost sobre hidrocarburs.

Mesures fiscals per rebaixar la factura de la llum

 • Aplicació del 10 % d’IVA des del 26 de juny de 2021 fins al 30 de juny de 2022 per a tots els consumidors amb potència contractada fins a 10 kW, amb independència del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, sempre que el preu mitjà mensual del mercat majorista de l’electricitat estigui per sobre dels 45 euros per MWh.
 • Aplicació del 10 % d’IVA a tots els consumidors perceptors del bo social d’electricitat i que tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d’exclusió social, des del 26 de juny de 2021 fins al 30 de juny de 2022, amb independència de la seva potència contractada i del preu del mercat.
 • Suspensió del 7 % de l’IVPEE (impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica) durant el tercer trimestre i quart trimestre de 2021 i el primer i segon trimestre de 2022.
 • Reducció del tipus impositiu de l’IIE (impost especial sobre l’electricitat) del 5,11269632 % al 0,5 %, fins al 30 de juny de 2022.

Devolució mensual de l’impost sobre hidrocarburs pel gasoil d’ús professional

 • Amb efectes de l’1 d’abril de 2022, es modifica el procediment per a la devolució parcial de l’impost sobre hidrocarburs per consum de gasoil professional, que passa a ser mensual.
 • El termini de presentació de les sol·licituds de devolució per part de l’empresari o professional serà el mes natural següent a la finalització del mes sobre el qual se sol·licita la devolució.

Altres mesures en matèria energètica

 • S’actualitza el règim retributiu regulat de renovables, cogeneració i residus.
 • S’estableix un procediment simplificat de tramitació de projecte de renovables de baixa afecció ambiental.
 • Extensió del mecanisme de minoració de la retribució de les instal·lacions no emissores de gasos d’efecte d’hivernacle, incorporant també modificacions en relació amb els contractes bilaterals.
 • Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural i augment de les obligacions de reserves de seguretat.
 • Es regula la instal·lació de plantes fotovoltaiques flotants en domini públic hidràulic.
 • Es manté la protecció als consumidors vulnerables. Extensió del bo social elèctric.

Mesures laborals i de Seguretat Social

Prohibició d’acomiadament objectiu

 • Les empreses beneficiàries dels ajuts directes previstos en aquesta norma (dirigits a pal·liar els efectes perjudicials d’aquesta crisi energètica) no podran justificar acomiadaments objectius basats en l’augment dels costos energètics fins al 30 de juny de 2022. L’incompliment d’aquesta obligació comportarà el reintegrament de l’ajut rebut. En concret, aquesta limitació afectarà, per exemple, a les empreses de la indústria intensiva en consum de gas, a les del sector del transport per carretera i ferrocarril, a les productores de llet o a les empreses dels sectors agraris i pesquer, que accedeixin als ajuts directes regulats en aquest nou RDL 6/2022.
 •  Les empreses que s’acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic no podran utilitzar aquestes causes per fer acomiadaments.

Ingrés mínim vital

 • S’estableix que els beneficiaris de l’ingrés mínim vital (IMV) tindran un increment del 15 % en les mensualitats d’abril, maig i juny de 2022.
 • S’estableix que els beneficiaris de l’IMV que vulgui sol·licitar el bo social hauran de presentar la documentació necessària davant la comercialitzadora.

Quotes a la Seguretat Social per a empreses

S’estableixen ajornaments especials de les quotes a la Seguretat Social a un interès molt reduït, del 0,5 %, set vegades inferior a l’habitual, en aquests sectors:

 • Empreses amb treballadors en alta en el règim general de la Seguretat Social i els treballadors inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, que desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942), que la meritació es faci entre els mesos d’abril a juliol de 2022, en el cas d’empreses, i entre els mesos de maig a agost de 2022, en el cas de treballadors autònoms.
 • Les empreses i treballadors inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar per les quotes entre els mesos de març a juny de 2022.
 • Les empreses adscrites al sistema especial agrari de de març a juny i pels autònoms del sector, d’abril a juliol.

Altres mesures d’interès

Rebaixa de 0,20 euros per litre de combustible repostat, entre ells, gasoil, gasolina, gas i AdBlue

 • S’aprova una bonificació extraordinària i temporal en el preu de venda al públic de determinats productes energètics i additius, en concret, el gasoil, gasolina, gas i AdBlue. La bonificació tindrà un import de 0,20 euros i s’aplicarà sobre el preu de venda al públic per cadascuna de les següents unitats de mesura:
  • Per cada litre de gasoil, gasolina i AdBlue.
  • Per cada quilogram de gas, liquat o comprimit liquat.
 • Els subministradors de carburants i combustibles podran sol·licitar mensualment la devolució dels descomptes que implica aquesta bonificació i també tindran la possibilitat de demanar un avançament a l’Agència Tributària.

Aquesta reducció del preu té caràcter temporal des del dia 1 d’abril de 2022 fins al 30 de juny del mateix any.

Limitació de l’actualització anual del lloguer d’habitatge

Contractes de lloguer afectats

Contracte de lloguer d’habitatge la renda dels quals hagi de ser actualitzada perquè es compleixi la corresponent anualitat de vigència dins del període comprès entre el dies 31 de març i 30 de juny de 2022.

Increment de renda

L’increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts, sense que pugui excedir del resultat d’aplicar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat en data d’aquesta actualització prenent com a mes de referència per a l’actualització el que correspongui a l’últim índex que estigués publicat en la data d’actualització del contracte (actualment un 2,02%).

Distinció en el cas que l’arrendador sigui un gran tenidor

Arrendador que NO sigui un gran tenidor: Es podrà pactar un increment superior a la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat (actualment representa un increment del 2,02%), però si no s’arriba a aquest acord, llavors no el podrà excedir. En tot cas tindrà com a límit el que s’hagués pactat en el contracte d’arrendament.

Arrendador que SIGUI un gran tenidor: No es podrà pactar aquest increment superior, que per imperatiu legal tindrà com a topall l’Índex de Garantia de Competitivitat que, com hem dit, actualment representa un increment del 2,02%

S’entén com a gran tenidor la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’ús residencial, excloent-ne en tot cas garatges i trasters.

Els establiments comercials podran racionar la compra de determinats productes

Excepcionalment, des del 31 de març de 2022, quan existeixin circumstàncies extraordinàries o de força major que ho justifiquin, els establiments comercials podran suspendre amb caràcter temporal la prohibició de limitar la quantitat d’articles que puguin ser adquirits per cada comprador. Aquestes mesures hauran d’estar justificades i s’adoptaran de manera proporcionada quan sigui necessari per impedir el desproveïment i garantir l’accés dels consumidors en condicions equitatives.

Mesures per la garantia dels etiquetatges dels aliments

Les empreses podran reetiquetar productes la composició dels quals s’hagi reformulat mentre la disponibilitat de determinats recursos estigui compromesa per raons d’aprovisionament.

Mesures en el refinançament d’operacions amb aval COVID-19 i nova línia d’avals

 • Es regulen un nou conjunt de mesures relatives a la regulació de les línies d’avals per al finançament concedides per l’Estat en el marc de la crisi sanitària de la COVID-19, introduint ajustos en la regulació d’aquestes Línies d’avals COVID i es crea una nova línia d’avals amb la finalitat de pal·liar les tensions de liquiditat generades per l’increment dels preus de l’energia i d’altres matèries primeres. 
 • Es crea una nova línia de 10.000 milions en avals ICO que estarà disponible fins el 31 de desembre de 2022.

Ajuts per al sector ramader, agrari i pesquer

S’inclou un paquet d’ajuts per als sectors agrari i pesquer dotat amb més de 430 milions d’euros.

Mesures en el sector del transport

S’estableix una línia d’ajuts directes a empreses i professionals del transport per carretera i ferrocarril durant l’exercici 2022.

Els ajuts seran de la següent quantia:

VehicleImport(euros)
Mercaderies pesants. Camió. MDPE.1.250
Mercaderies lleuger. Furgoneta. MDLE.500
Autobús. VDE.950
Taxis. VT.300
Vehicle lloguer amb conductor. VTC.300
Ambulància VSE.500

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 d’abril de 2022.

Som Gestors Administratius i assessors fiscals, laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors