Compartir

En el DOG del 30 d’octubre s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre que inclou les noves mesures especials en matèria de salut pública que regiran a tot Catalunya a partir d’avui mateix i durant els propers 15 dies. Les resumim a continuació:

Confinament perimetral de Catalunya: Sols es permetrà l’entrada i la sortida de Catalunya per algun dels següents motius:

 • Sanitat: Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 • Treball: Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 • Estudis: Assistència a centres universitaris, docents i educatius. Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
 • Residència: Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
 • Atenció personal: Assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Bancs i assegurances: Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 • Administracions, jutjats i notaris: Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials i renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 • Altres: A causa de força major o situació de necessitat, o qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa a les anteriors, degudament acreditada.

 

Confinament local els cap de setmana:  Queda restringida l’entrada i sortida de cada terme municipal des de les 6:00 hores dels divendres fins a les 6:00 hores del dilluns: Sols es permetrà per algun dels següents motius:

 • Per alguna de les causes relacionades en l’apartat anterior
 • Per visitar els cementiris de la comarca els dies 31 d’octubre i 1 de novembre.
 • Per activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs.
 • Per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.

 

Certificat autoresponsable: Per poder circular en els casos autoritzats en els dos apartats anteriors caldrà anar previst d’un certificat autoresponsable. Us el podeu descarregar fent clic aquí.

Mesures de prevenció i higiene en els centres de treball:

 • Limitació de la mobilitat del personal laboral: S’ha d’implementar el teletreball i, quan no sigui possible caldrà establir horaris d’entrada i sortida esglaonats. (Recordem que la Generalitat no té competències per obligar les empreses a teletreballar).
 • Distància: S’ha de garantir la distància mínima interpersonal i, si no es possible, facilitar equips de protecció adequats al nivell de risc.
 • Neteja: Les empreses han d’adoptar mesures de neteja, desinfecció i ventilació, posant a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants per la neteja de mans.
 • Mascareta: Us obligatori de la mascareta, si bé en el cas d’espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat, no n’és obligatori l’ús.
 • Aglomeracions: Cal adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones.

 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social. Màxim 6 persones:

 • Màxim sis persones: Continua la prohibició de les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” (persones que conviuen sota el mateix sostre) tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.
 • Aliments i begudes: Segueix prohibit el consum d’aliments i begudes en espais púbics, excepte en les sortides escolars.
 • Prohibició: No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

 

Serveis personals: No es permet serveis que impliquin un contacte personal proper, excepte els següents:

 • Sanitat: Serveis essencials, sanitaris o sociosanitaris.
 • Perruqueria:  Poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.

 

Centres i recintes comercials:  Hauran de restar tancats al públic, si bé podran obrir els següents establiments:

 • Els dedicats a la venda de productes de primera necessitat:  Alimentació, de begudes, productes higiènics, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària.
 • Els de menys de 800 m2:  Els que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats i comptin amb accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30%.

 

Comerç al detall: Els establiments de venda al detall podran obrir en les següents condicions:

 • Menys de 800 m2.: Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats, o que acotin aquesta superfície.
 • Màxim 30% de la superfície: Que se’n redueixi al 30% l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat.
 • Productes de primera necessitat: Els establiments comercials minoristes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d’automòbil i centres de jardineria poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.

 

Actes religiosos i cerimònies civils: Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament.

 

Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives:

 • Teatres, cinemes, auditoris i similars: Tancats.
 • Arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art, i centres de creació i arts visuals:  Oberts amb l’aforament limitat a un 33%.
 • Instal·lacions i els equipaments esportius: Tancats, excepte els centres de tecnificació i rendiment esportius i les instal·lacions que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.
 • Competicions esportives: Suspeses, excepte les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.
 • Parcs i fires d’atraccions i activitats lúdiques infantils privades en espais tancats: Suspeses. No obstant els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts fins a les 20 hores.

 

Salons de jocs, casinos i sales de bingo. Tancats.

Bars i restaurants: Tancats, excepte:

 • Menjar per emportar: Es permet serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment.
 • Restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics:  Poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients.
 • Restaurants de centres sanitaris, sociosanitaris i socials:  Poden romandre oberts, inclòs els de les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social, dels centres de formació i dels centres de treball.
 • Àrees de servei d’autopistes i altres vies: Les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al mateix establiment.

 

Activitats docents: Les activitats es podran dur a terme segons els plans sectorials aprovats, excepte:

 • Activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars: Queden prohibides, excepte les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius i que es realitzin en grups constants.
 • Activitats universitàries: La docència ha de ser virtual, excepte pràctiques i avaluacions.

 

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors: Totes aquestes activitats queden suspeses. Els mercats no sedentaris poden obrir amb la seva capacitat reduïda al 30%.

Horari general d’obertura al públic: Serà el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, excepte les activitats de caràcter essencials i les següents:

 • Activitats culturals: Franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores.
 • Serveis de restauració a domicili:  Aquests serveis es poden prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

Som gestors administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors