Compartir

En el BOE del dia 29 de gener del 2018, s’ha publicat l’Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social i altres contingències per a l’exercici 2018. Destaquem el següent:

 

I.- REGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (RGSS)

Bases mínima i màxima de cotització:

 • Base mínima per a contingències comuns: 858,60 €/mes.
 • Base màxima per a contingències comuns: 3.751,20 €/mes
 • Base mínima per accidents del treball i malalties professionals: Serà l’import equivalent al salari mínim interprofessional vigent a cada moment, incrementat pel prorrateig de les pagues extra, sense que pugui ser inferior a 858,60 euros mensuals.

Límit de les bases mínima i màxima de cotització en funció de cada grup de categories professionals:

Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes

Euros/mes

Bases màximes

Euros/mes

1 Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors. 1.199,10 3.751,20
2 Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats. 994,20 3.751,20
3 Caps administratius i de taller. 864,90 3.751,20
4 Ajudants no titulats. 858,60 3.751,20
5 Oficials administratius. 858,60 3.751,20
6 Subalterns. 858,60 3.751,20
7 Auxiliars administratius. 858,60 3.751,20

 

Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes

Euros/dia

Bases màximes

Euros/dia

8 Oficials de primera i segona 28,62 125,04
9 Oficials de tercera i especialistes 28,62 125,04
10 Peons 28,62 125,04
11 Treballadors menors de 18 anys, sigui quina sigui la seva categoria professional. 28,62 125,04

 

Tipus de cotització:  Es mantenen els tipus de cotització establerts pel 2017:

 • Per les contingències comunes: el 28,30 per cent, del qual el 23,60 per cent serà a càrrec de l’empresa i el 4,70 per cent a càrrec del treballador.
 • Per les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, s’aplicaran els tipus de la tarifa de primes establerta i l’import resultant serà a càrrec exclusiu de l’empresa.

II.- RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS PER COMPTE PROPI  (RETA)

Bases mínima i màxima de cotització:

 • Base mínima; 918,90 €/mes.
 • Base màxima: 3.751,20 €/mes.

Limitacions en funció de les circumstàncies personals del treballador autònom:

 • Treballadors autònoms que a 01-01-2018 tinguin 47 anys i estiguin cotitzant per una base inferior a 2.023,50 euros mensuals: La seva base de cotització estarà limitada a un màxim de 2.023,50 euros/mes, excepte que:
  • Exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30-06-2018 amb efectes a partir de l’1 de juliol.
  • Que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s’hagi hagut de posar al capdavant del negoci i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys.
 • Treballadors autònoms que a 01-01-2018 tinguin 48 anys o més: Podran optar per una base de cotització que estigui compresa entre 992,10 i 2.023,50 euros/mes, excepte que:
  • Es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s’hagi hagut de posar al capdavant del negoci i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 anys o més, en aquest cas, l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 919,80 i 2.023,50 euros mensuals.
 • Treballadors autònoms que abans dels 50 anys hagin cotitzat en qualsevol règim de la Seguretat Social durant 5 anys o més, o que amb 48 o 49 anys haguessin exercitat l’opció de l’art. 132.Quatre.2 Llei 39/2010:
  • L’elecció de base estarà compresa entre 919,80 i 2.023,50 euros mensuals
  • Si ja estès cotitzant per una base superior podrà optar per la base per la que estigui cotitzant incrementada en un 3%.
 • Treballadors autònoms societaris (que treballin per la seva societat): Base mínima de 1.199,10 euros/mes .

Tipus de cotització: el 29,80 per cent.

 • Si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d’activitat: el 29,30 per cent.
 • Si l’interessat té exclosa la protecció per incapacitat temporal: el 26,50 per cent.
 • Els treballadors inclosos en aquest règim especial que no tinguin coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per cent, aplicada sobre la base de cotització escollida.

Devolució d’ofici en cas de pluriactivitat: Els treballadors autònoms que el 2017 hagin cotitzat en règim de pluriactivitat per una quantia igual o superior a 12.739,08 euros, tenen dret al fet que la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) els retorni d’ofici, abans de l’1 de maig de 2018, el 50% de l’excés.

 

III.- SISTEMA ESPECIAL DELS EMPLEATS DE LA LLAR

Bases de cotització: Les bases de cotització per contingències comunes en aquest sistema especial seran les determinades en l’escala següent, en funció de la retribució percebuda pels empleats de la llar per cada relació laboral:

 

Tram Retribució mensual incrementada amb la proporció de pagues extraordinàries

Euros/mes

Base de cotització

Euros/mes

1r Fins a 196,15 167,74
2n Des de 196,16 fins a 306,40 277,51
3r Des de 306,41 fins a 416,80 387,29
4t Des de 416,81 fins a 527,10 497,08
Des de 527,11 fins a 637,40 606,86
Des de 637,41 fins a 746,90 716,65
Des de 746,91 fins a 858,60 858,60
Des de 858,61 896,94

Tipus de cotització:

 • Per contingències comunes: 27,40 per cent, amb el 22,85 per cent a càrrec de l’ocupador i el 4,55 per cent a càrrec de l’empleat.
 • Per a contingències professionals: s’aplicarà el tipus de cotització previst en la tarifa de primes aprovada  i la quota resultant serà a càrrec exclusiu de l’ocupador.
 • Reducció: l’ordre recull la reducció per als ocupadors del 20% en la cotització, que serà de fins al 45% per a famílies nombroses.

 

IV.- TREBALLADORS DEL REGIM ESPECIAL DEL MAR

En el BOE del dia 29-01-2018 també s’ha publicat l’Ordre ESS/56/2018, de 26 de gener, per la qual s’estableixen per a l’any 2018 les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del règim especial del mar inclosos en els grups segon i tercer. Com que la disposició ha estat publicada el 29 de gener però té efectes des de l’1 de gener del 2018, les diferències de cotització es podran ingressar, sense recàrrec, fins al 31 de març inclòs.

Asian worker in production plant drilling at machine on the factory floor

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat,o, montsepla@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors