Compartir

DRETS

  • Percebre mensualment la quantia de la seva pensió, en la modalitat de pagament que hagi triat. La Seguretat Social li abonarà la seva pensió per mensualitats vençudes. Les pensions se satisfan en 14 pagues, corresponents a cadascun dels mesos més dues pagues extres, que s’abonen al juny i al novembre.
  • Rebre assistència sanitària, tant vostè com els seus beneficiaris. Inclou les prestacions mèdiques i les farmacèutiques, excepte els medicaments que per llei han d’abonar els mateixos pacients.
  • Rebre atenció sanitària en els seus desplaçaments. Dins d’Espanya, és suficient que porti el DNI i la targeta sanitària, però si està a un altre país de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa, ha de portar la targeta sanitària europea que expedeix l’INSS.
  • Percebre prestacions familiars, si té a càrrec seu fills menors de 18 anys, majors afectats per una discapacitat en un grau igual o superior al 65%, o menors acollits, en acolliment familiar permanent o preadoptiu.
  • Gaudir dels serveis socials complementaris de la Seguretat Social.
  • Sol·licitar i obtenir tota la informació que necessiti en relació amb la seva condició de pensionista.
  • Demanar certificats relacionats amb la seva condició de pensionista: certificat amb l’import de la seva pensió, sobre les retencions practicades a l’efecte de l’IRPF, etc.

OBLIGACIONS:

  •  Comunicar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, les variacions que afectin la situació que vostè tenia quan se li va reconèixer la pensió. Aquesta comunicació s’ha de fer dins dels 30 dies següents al fet que es produeixin.
  • Notificar els canvis de domicili, l’inici d’activitats laborals, el reconeixement i/o cobrament d’altres pensions, nacionals o estrangeres, els canvis d’estat civil, els naixements, les defuncions, etc.
  • Si percep complement a mínims amb cònjuge a càrrec, ha de posar en coneixement de l’INSS el canvi d’estat civil, l’inici d’activitats laborals del seu cònjuge, els reconeixements i cobraments d’altres pensions nacionals o estrangeres per part del seu cònjuge, i els increments del nivell de rendes, tan seus com els del seu cònjuge, que siguin incompatibles amb el cobrament de complements per mínims.(Font: Seguretat Social)

laboral4

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat als nostres assessors laborals: rosaclara@rm-assessors.cat;  montsepla@rm-assessors.cat o a laboral@rm-assessors.com

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors