Compartir

En el DOG del 29 de gener es varen publicar les instruccions per facilitar la participació dels treballadors en les eleccions al Parlament de Catalunya, del dia 14 de febrer. Destaquem el següent:

Permís retribuït per poder votar:

El dia de les eleccions, les empreses han de concedir als seus treballadors un permís de fins a quatre hores dins la jornada laboral que els correspongui. Aquest permís és en tot cas retribuït i no recuperable.

No tenen dret al permís retribuït:

Els treballadors que facin una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores. Si és de més de dues hores i de menys de quatre, s’ha de concedir un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s’ha de concedir el permís general de quatre hores.

Tenen dret a un permís reduït de forma proporcional

Els treballadors que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

Determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació:

Es potestat de l’empresari, si bé ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral.

Justificant de la votació:

A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris
tenen dret a sol·licitar a les persones treballadores que exhibeixin el justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Permís per als membres de mesa electoral o els interventors per als quals el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral:
  • Se’ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia 14 de febrer i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dilluns, dia 15.
  • El torn de nit que comença el dia de la votació s’ha de computar com a jornada
    laboral del dia 14.
  • Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els ha de retribuir l’empresa un cop es justifiqui l’actuació com a membre de mesa o interventor.
Permís per als membres de mesa electoral o els interventors que el dia de les eleccions gaudeixen del descans setmanal.

El permís de les cinc primeres hores del dia 15 es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de mesa o interventor, en les mateixes condicions que les esmentades.

Permís per als apoderats per als quals el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral.

Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del diumenge 14, de caràcter no recuperable, als treballadors que acreditin la condició d’apoderats.

Possibilitat de canvi de torn pels membres de la mesa, interventors o apoderats:

Si algun d’ells hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari o l’empresària, a petició de la persona interessada, li ha de canviar el torn perquè pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Càlcul del salari de les persones treballadores amb dret al permís:

Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada s’ha de calcular d’acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors