Compartir

Els negocis afectats per les restriccions de la pandèmia tenen dues vies per reclamar indemnització per les pèrdues que hagin sofert: l’acció directa contra la seva companyia asseguradora, en cas que tinguin una pòlissa d’assegurança que doni cobertura a la reducció d’activitat o a la pèrdua de beneficis; i l’acció de responsabilitat per danys patrimonials contra les administracions públiques.

 

La situació de crisi sanitària en la que ens trobem immersos ha tingut un gran impacte en la nostra vida diària. Hem viscut en una situació excepcional des que l’Estat va aprovar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma, i les seves posteriors pròrrogues, com a mínim fins el 9 de maig del 2021.

Però, indubtablement, les conseqüències derivades del COVID-19, han afectat sobretot a les empreses i conseqüentment, als seus treballadors.

Tot i que, s’ha anat aprovant nova normativa amb el fi d’intentar minimitzar els perjudicis causats a les empreses, com el Reial Decret-Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa del treball, no s’ha aconseguit pal·liar les conseqüències per aquestes, fet que ha comportat que moltes empreses no hagin puguin mantenir la seva activitat i s’hagin vist obligades a tancar de forma definitiva els seus negocis o a entrar en concursos, per intentar evitar la pèrdua definitiva d’aquestes empreses.

És per això, que si el vostre negoci ha estat afectat per les restriccions imposades per motiu de la pandèmia, a RM ASSESSORS us podem ajudar a reclamar les pèrdues que heu tingut a causa del COVID-19.

Resumidament us explicarem les dues opcions que teniu per reclamar:

Acció directa contra la vostra companyia asseguradora reclamant la indemnització per les pèrdues derivades de la pandèmia.

L’Audiència Provincial de Girona (Secció primera), ha dictat la Sentència 59/2021, de 3 de febrer, a favor d’un negoci que havia estat clausurat per causa del confinament que declara el dret a ser indemnitzat per la seva asseguradora.

Aquesta Sentència, encara que no crea jurisprudència, ha obert el camí a altres reclamació contra les companyies asseguradores en cas que s’hagués contractat la cobertura de reducció d’activitat o pèrdua de beneficis i no s’hagués exclòs la pandèmia de forma expressa.

Per acollir-se a aquesta via de reclamació s’haurà de fer un estudi de la pòlissa concreta, però amb aquesta innovadora resolució dur a terme aquesta reclamació és possible.

 

Reclamació de responsabilitat patrimonial de la Administració.

Aquesta opció de reclamació es troba prevista a la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, en concret al seu article 3 on es preveu que qui com a conseqüència de l’estat d’alarma hagi sofert danys o perjudicis per actes que no els hi siguin imputables, tindran dret a ser indemnitzats.

En el mateix sentit, es contempla a l’article 32 de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en el qual es preveu el dret dels particulars a ser indemnitzats per les Administracions Públiques, per les lesions que pateixin a conseqüència del funcionament dels serveis públics.

Si s’opta per aquesta reclamació serà imprescindible acreditar els danys causats i quantificar-los. Per fer-ho, s’haurà de dur a terme una pericial econòmica, per tal d’avaluar les pèrdues causades per les decisions de la Administració.

A nivell estatal s’han presentat varies demandes en aquest mateix sentit per part de diversos col·lectius i especialment el sector hostaler.

Això sí, la dificultat d’aquesta via serà convèncer als jutges de la no concurrència de causa de força major i deure jurídic de suportar el dany. Per fer-ho, ens haurem de plantejar diverses qüestions com: L’Estat hauria pogut actuar d’una forma diferent? S’hauria pogut actuar amb més antelació? Per què l’Estat no va seguir les recomanacions de la OMS en un primer moment? L’Estat ha sigut coherent amb la seva actuació envers el COVID-19?

 

 

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors