Compartir

Ha estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat del 8 d’abril, lordre TSF/63/2019, que dona les instruccions per a facilitar la participació dels treballadors/es en les eleccions al Congrés de Diputats i al Senat del proper 28 d’abril. Destaquem el següent:

Permís per anar a votar: Aquesta vegada la jornada electoral cau en diumenge. No obstant, les empreses i les administracions hauran de concedir al seu personal que tingui la condició d’elector i que hagués de treballar el diumenge, un permís per que puguin anar a votar, en les següents condicions:

 • Durada; Màxim de 4 hores, dins de la jornada laboral
 • Retribució:
  • El permís haurà de ser retribuït i no recuperable però l’empresari podrà exigir un justificant de votació.
  • En cas de que part de la retribució sigui a prima o incentiu, aquesta part s’haurà de calcular en funció de la mitjana de l’import de la prima o incentiu durant els 6 mesos treballats anteriors.
 • Determinació: L’empresari es qui determinarà el moment d’utilització del permís, que haurà de coincidir amb l’horari d’obertura del col·legi electoral.

 

Casos especials:

 • Coincidència de la jornada laboral amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals:
  • No cal concedir permís als treballadors/es quina jornada laboral coincideix-hi parcialment amb la obertura dels col·legis electorals sempre que la coincidència sigui com a màxim de 2 h.
  • Si la coincidència fora de més de 2 h. i menys de 4, el permís serà de 2 h.
  • Si la coincidència fora de 4 o més hores, s’haurà de concedir el permís normal de 4 h.
  • Si no hi hagués coincidència total ni parcial entre jornada laboral i horari d’obertura dels col·legis electorals, no s’haurà de concedir cap permís.
 • Treballadors/es que tinguin jornada reduïda:  La durada del permís per anar a votar es reduirà proporcionalment a la reducció de la jornada,
 • Treballadors/es desplaçats: Els treballadors/es que realitzin la seva funció lluny del domicili habitual o en altres condicions que es derivi dificultats pel sufragi el dia 28, gaudiran d’un permís retribuït i no recuperable per tal que fins el 18 d’abril puguin gestionar el seu vot per correu.

 

Permís per ser membre de mesa electoral o interventor/a:

 • Durada:
  • Tot el dia de la votació i les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior (dilluns,29).
  • Els treballadors/es que no haguessin de treballar el diumenge i que siguin membre de mesa o interventor, gaudiran del permís de les cinc primeres hores del dilluns.
 • Retribució: El permís serà retribuït i no recuperable. L’empresa podrà exigir al treballador/a un justificant de l’actuació com a membre de mesa o interventor.
 • Torn de nit: Els treballadors/es que haguessin de treballar en el torn de nit del dissabte, 27 d’abril, podran demana el canvi de torn per poder descansar.

 

Permís per ser apoderat:

 • Durada: Tot el dia de la votació.
 • Retribució: El permís serà retribuït i no recuperable.
 • Torn de nit: Els treballadors/es que haguessin de treballar en el torn de nit del dissabte, 27 d’abril, podran demana el canvi de torn per poder descansar.

 

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores, rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors