Compartir

Fins ara els artistes no podien cobrar la pensió de jubilació si percebien drets d’autor, ja que era incompatible estar jubilat i cobrar els drets. Aquesta situació, considerada molt injusta pels afectats, es va resoldre finalment amb el Reial decret 302/2019 que es va publicar en el BOE del 29 d’abril. D’aquesta norma, que va tenir efectes des del dia 1 de maig, en destaquem el següent:

Quin es el règim general de compatibilitat entre la pensió de jubilació i els treballs per compte propi, inclosos els artístics ?: La percepció de la pensió de jubilació resulta compatible amb la realització de treballs per compte propi els ingressos anuals totals dels quals no superin el salari mínim interprofessional en còmput anual, es a dir, actualment, 12.600,00 €/any (Art. 213.4 de la Llei General de la Seguretat Social).

Quina novetat implica pels artistes el nou Reial Decret 302/2019 ?: A partir del dia 1 de maig del 2019 es pot fer compatible la pensió de jubilació amb els ingressos que es pugui rebre d’una activitat de creació artística, tant per compte propi com per compte aliena, per la qual percebin ingressos derivats dels drets de propietat intel·lectual, sense cap límit, incloses les altres remuneracions connexes que es percebi per la mateixa activitat i els ingressos derivats per la transmissió a tercers del drets de l’artista sobre la seva propietat intel·lectual.

Quin es el procediment a seguir per que sigui reconeguda la compatibilitat a l’artista ?:

  • Si l’interessat és pensionista de jubilació i posteriorment inicia una activitat de creació artística, ha de sol·licitar l’alta en el règim de Seguretat Social que correspongui, en funció de l’activitat desenvolupada.
  • En els casos en què, a la data de la sol·licitud de la pensió contributiva de jubilació, l’interessat es trobés en alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social, i decidís continuar-hi acollint-se a la compatibilitat, ha de comunicar-ne la circumstància a l’entitat gestora de la Seguretat Social.

 

Quina cotització a la Seguretat Social haurà de fer l’artista per aconseguir la compatibilitat de la jubilació amb els rendiments de la seva activitat artística?:

  • La cotització durant la realització d’alguna activitat de creació artística, sigui al règim general de la Seguretat Social o al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, s’efectuarà únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals.
  • Així mateix, la compatibilitat de la pensió de jubilació estarà subjecta a una cotització especial de solidaritat del 8 per cent sobre la base de cotització per contingències comunes, no computable a l’efecte de prestacions. En el cas que aquesta activitat es desenvolupi per compte d’altri, el 6 per cent serà a càrrec de l’empresari i el 2 per cent a càrrec del treballador.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a laboral@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors