Compartir

El 25 de juliol es la data en que normalment finalitza el termini per a presentar la declaració de l’impost sobre societats de l’any anterior. Destaquem el següent:

Termini de presentació:

 • El termini de presentació es manté amb caràcter general dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.
 • No obstant l’anterior, si el període impositiu coincideix amb l’any natural, i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és del 01-07-2019 al 20-07-2019, tots dos inclusivament.

 

Qui estan subjectes a l’impost sobre societats?:  Hi estan subjectes, entre d’altres:

 • Les societats mercantils: anònimes, de responsabilitat limitada, col·lectives, laborals, etc.
 • Les societats civils amb objecte mercantil.
 • Les societats cooperatives i les societats agràries de transformació.
 • Les societats unipersonals.
 • Les agrupacions d’interès econòmic.
 • Les associacions, fundacions i institucions de tota mena, tant públiques com privades.

 

Qui estan obligats a presentar la declaració de l’impost sobre societats?:

 • Estan obligats a presentar la declaració de l’impost sobre societats tots els contribuents d’aquest, amb independència que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que s’hagin obtingut o no rendes subjectes a l’impost.
 • Les entitats sense ànim de lucre, col·legis professionals, associacions empresarials, cambres oficials, sindicats de treballadors i partits polítics, entre altres, estaran obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.

 

No estan obligats a declarar les entitats sense ànim de lucre, els col·legis professionals i les altres entitat que recull l’art. 9.3 de la Llei de l’impost sobre societats, quan complexin els següents requisits:

 • Que els seus ingressos totals no superin 75.000 euros anuals.
 • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000 euros anuals.
 • Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

 

Algunes recomanacions tenir en compte a l’hora de liquidar l’impost de societats:

 • Amortitzacions: Es podran amortitzar lliurement, per totes les entitats, els elements de l’immobilitzat material nous el valor unitari dels quals no excedeixi de 300 €, amb un límit de 25.000 € per període impositiu, i els elements d’immobilitzat material i intangible, exclosos edificis, afectes de R+D. Edificis afectes a R+D lineal en 10 anys.
 • Fons de comerç: Encara que el fons de comerç s’amortitza en un termini de 10 anys (10 per 100), des del punt de vista fiscal només es permet una deducció màxima anual del 5 per 100 (20 anys). Aquesta diferència té la conseqüència d’haver de realitzar en la base imposable un ajust positiu per la diferència entre l’amortització comptable i la fiscal.
 • Operacions vinculades: . S’han de valorar obligatòriament a valor de mercat determinades operacions com les que es realitzen entre socis amb el 25% o més de participació i les societats, entre la societat i els administradors (però no respecte a les retribucions percebudes per l’exercici de les seves funcions), entre la societat i els parents (fins a tercer grau) o cònjuges dels socis i administradors i la societat, dues entitats del mateix grup comptable, etc. Tingui present també la norma de seguretat per a determinades operacions vinculades entre socis professionals i les seves societats professionals.
 • Tipus de gravamen. Recordi que el tipus de gravamen general i el de les ERD, i microempreses és del 25% el 2018. Les entitats de nova creació que desenvolupin activitats econòmiques tributaran al 15% el primer període impositiu amb base imposable positiva i el següent  (tret que hagin de tributar a un tipus inferior). No s’aplicarà aquest tipus a les entitats que tinguin la consideració d’entitat patrimonial. Per a les cooperatives fiscalment protegides, el resultat cooperatiu tributa al 20% i l’extra cooperatiu al 25%.
 • Beneficis fiscals per a les empreses de reduïda dimensió (xifra de negocis inferior a 10 milions d’euros: Cal tenir en compte els beneficis fiscals per aquest grup d’empreses; llibertat d’amortització, amortització accelerada, reserva d’anivellament, pèrdua per deterioració dels crèdits per insolvències de deutors, etc.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 974 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors