Compartir

L’extinció del contracte de treball per jubilació de l’empresari individual es produeix sempre que ningú continuï desenvolupant l’activitat empresarial. Els treballadors afectats per aquesta extinció tenen dret a la prestació per desocupació i a una indemnització de tant sols l’import d’un mes de salari.


Una de les causes per a extingir la relació laboral és la jubilació de l’empresari. Quan aquí parlem d’empresari ens estem referint a l’empresari individual, treballador autònom, ja que les societats es podran dissoldre o extingir però no jubilar.

Quan es pot jubilar l’empresari, treballador autònom ?

Actualment els autònoms poden accedir a la jubilació ordinària sempre que:

  • Hagin complert seixanta-sis anys i dos mesos, o seixanta-cinc anys quan acreditin trenta-set anys i sis mesos o més cotitzats.
  • Hagin cotitzat un període mínim de quinze anys, dels quals almenys dos han d’estar compresos dins dels quinze anys immediatament anteriors a la sol·licitud.

En aquests casos, la jubilació és ordinària i l’empresari podrà extingir el contracte dels seus empleats de manera vàlida. La mateixa solució es donaria en cas de defunció o incapacitat permanent de l’empresari.

Indemnització

L’empresari jubilat sols haurà d’abonar als treballadors afectats una mensualitat de salari. Els treballadors tindran dret a la prestació per desocupació (sempre que compleixin amb els requisits legals de cotitzacions prèvies).

I si malgrat la jubilació de l’empresari, l’activitat de l’empresa continua?

En aquest cas, com que no cessa l’activitat, la jubilació no és una causa per a extingir el contracte laboral i es produirà una successió d’empreses, és a dir, que el nou empresari ha de quedar subrogat en els drets i obligacions laborals i de la Seguretat Social de l’anterior empresari, per la qual cosa els contractes han de seguir, i els treballadors han de continuar prestant els seus serveis a aquest nou empresari.

  • Atenció. Si l’empresari jubilat ha venut la seva empresa a un tercer, el contracte no s’extingeix i el nou empresari ha de mantenir en l’ocupació els treballadors, responent solidàriament el primer dels deutes amb la Seguretat Social previs a la transmissió. En aquest cas, l’empresari entrant ha de mantenir les condicions laborals que gaudien els treballadors en el moment de la transmissió.

 

Jubilació anticipada

Per poder extingir els contractes de treball per causa de jubilació de l’empresari, es necessari que la seva jubilació es produeix-hi d’acord amb les normes de la Seguretat Social. Per tant, en cas que l’empresari decidís jubilar-se abans  s’hauria d’acreditar una causa objectiva (econòmica, organitzativa, tècnica o productiva) i abonar una indemnització de vint dies de salari per any treballat. Si els treballadors afectats són varis, és possible que hagi de seguir els tràmits legals per a l’acomiadament col·lectiu. Cas contrari l’extinció dels contractes es consideraria improcedent.

Jubilació posterior

L’empresari pot retardar la seva jubilació mes enllà de l’edat fixada per les normes de la Seguretat Social. En tal cas, en el moment en que es jubili i cessi en l’activitat també podrà extingir els contractes dels seus treballadors amb la sola indemnització d’un mes de salari.

Els requisits de jubilació i cessament d’activitat s’han de produir de forma simultània. No obstant, es ve permetent que pugui transcórrer un temps prudencial entre la jubilació i el cessament de l’activitat per tal de facilitar el tancament de l’empresa.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors