Compartir

S’ha publicat el Reial decret llei 18/2022, que amplia en un any l’aplicació de les deduccions en l’IRPF per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges i permet amortitzar lliurement en l’impost sobre societats les inversions que utilitzin energies procedents de fonts renovables.


El RDL 18/2022 introdueix una sèrie de mesures tributàries amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica de particulars i empreses. Destaquem les següents:

1. Les societats podran amortitzar lliurament les inversions destinades a l’ús d’energies de fonts renovables 

 • Les instal·lacions hauran d’entrar en funcionament el 2023 i l’amortització únicament es podrà aplicar en els períodes impositius que s’iniciïn o finalitzin en 2023.
 • Es limita a un import màxim de 500.000 euros la quantia màxima de la inversió que es podrà beneficiar de la lliure amortització.
 • Les inversions s’hauran  de destinar a::
  • L’autoconsum d’energia elèctrica.
  • Instal·lacions per a ús tèrmic de consum propi, que utilitzin (totes dues) energies de fonts renovables i que substitueixin instal·lacions que utilitzin energia de fonts no renovables fòssils.
 • L’aplicació d’aquesta mesure es supedita al manteniment de la plantilla mitjana total durant els vint-i-quatre mesos següents a l’inici del període impositiu en què entrin en funcionament les instal·lacions, respecte a la plantilla mitjana total dels dotze mesos previs. En cas d’incompliment d’aquest últim requisit, s’hauran de reintegrar els imports deduïts en excés més els corresponents interessos de demora en l’exercici de l’incompliment.

 

2.  Ampliació fins el 31 de desembre de 2023 del termini fixat inicialment fins el 31 de desembre de 2022 per obres de millora d’eficiència energètica en l’habitatge habitual o en habitatges destinats a lloguer 

 • La deducció serà del 20% o del 40% (depenent de l’abast de les obres)
 • Les obres hauran d’estar destinades a:
  • La reducció del consum d’energia primària no renovable.
  • La reducció d la demanda de calefacció.
  • La reducció de la demanda de refrigeració

 

3.- Ampliació fins el 31 de desembre de 2024 del termini fixat inicialment fins el 31 de desembre de 2023 per obres de rehabilitació energètica en edificis residencials

 • La reducció serà del 60%

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors