Compartir
blog corredoria d'assegurances 3 girona i figueres | RM Assessors

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha publicat una Guia d’ajuts socials i serveis per a les famílies, actualitzada a juliol de 2017,  amb l’objectiu d’informar a les persones que tenen responsabilitats familiars, sobre els beneficis que tenen a la seva disposició de l’Administració General de l’Estat.

Destaquem a continuació algunes dels ajuts socials i serveis a les famílies que dona l’Administració de l’Estat:

I.- Prestacions familiars de la Seguretat Social, permisos parentals i excedències:

 • Prestacions econòmiques per naixement o adopció de fills:
  • Part o adopció múltiples.
  • Naixement o adopció de fills en els supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat igual o superior al 65%.
 • Assignació econòmica per fill o menor a càrrec en règim d’acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d’adopció.
 • Permisos parentals i altres permisos o beneficis per raons familiars:
  • Maternitat
  • Paternitat
  • Risc durant l’embaràs i la lactància natural
  • Reducció de jornada laboral.
   • Per lactància.
   • Per cura de menors i d’altres familiars.
   • Per cura de menors que es trobin afectats per càncer o per qualsevol  altra malaltia greu.
   • Altres permisos.
 • L’excedència:
  • Per cura de fills o menors en règim d’acolliment permanent o de guarda amb finalitats d’adopció.
  • Per cures familiars

II.- Ajuts en matèria d’ocupació:

 • Prestacions per desocupació de nivell assistencial
 • Altres prestacions econòmiques per a persones aturades amb responsabilitats familiars.
  • Programa Prepara.
  • Programa d’activació per a l’ocupació.
 •  Programa de foment de l’ocupació.

 III.- Beneficis fiscals per fill a càrrec i altres circumstàncies familiars en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF):

IV.- Ajuts socials a famílies nombroses

V.- Ajuts socials a famílies monoparentals

 • Seguretat Social.
  • Prestacions per mort i supervivència.
  • Prestació per naixement o adopció de fill en cas de famílies monoparentals.
  • Increment de la durada del subsidi per maternitat no contributiu en cas de família monoparental.
  • Bonificació del 45% de les quotes a la Seguretat Social per la contractació de cuidadors familiars en famílies nombroses monoparentals.
  • Càlcul del límit d’ingressos per a l’accés a les prestacions familiars per fill o menor a càrrec en règim d’acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d’adopció
 • Fiscalitat (IRPF):
  • Consideració de la família monoparental com a unitat familiar a l’efecte de la tributació conjunta.
  • Reduccions de la base imposable i mínim personal.
  • Abonament anticipat de la deducció per a ascendents separats legalment, o sense vincle matrimonial, amb dos fills a càrrec
  • Deduccions autonòmiques per família monoparental.

VI. Prestacions socials del sistema públic de serveis socials a les famílies

 •  Centres de serveis socials.
 • Centres d’acollida.
 • Centres residencials i d’acollida per a persones sense llar.

VII.Ajuts per a famílies amb persones en situació de dependència:

 • Protecció específica de les persones cuidadores no professionals en l’entorn familiar.
 • Prestacions econòmiques d’assistència personal.

VIII. Ajuts en cas d’impagament de pensions d’aliments en situacions de separació o divorciIX. Serveis per a cura d’infants menors de 3 anys.

X.- Suport a pares, mares i persones amb responsabilitats parentals (parentalitat positiva)

XI. Beques i ajudes a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

XII.Ajuts en matèria d’habitatge:

 • Pla estatal de foment de lloguer d’habitatge.
 • Fons social d’habitatges.
 • Altres mesures per als deutors hipotecaris amb dificultats per pagar el seu préstec

XIII. Ajuts socials per a afectats pel virus de l’hepatitis C (VHC) o el virus d’immunodeficiència humana (VIH):

 •  Comissió d’Avaluació d’Ajudes Socials a Afectats de VHC (CEVHC)
 • Comissió d’Ajudes Socials per a Afectats pel Virus d’Immunodeficiència Humana (CASVIH)

Per veure el text complet de la “Guia d’ajudes socials i serveis” podeu clicar aquí

Som Gestors Administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a rosaclara@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors