Compartir
Es prorroguen fins a setembre l’ajornament de les quotes a la Seguretat Social i fins al 31 de desembre la prohibició de l’acomiadament en les empreses que hagin rebut ajuts per l’augment dels costos energètics. A més, el Govern aprova una pujada del 15% durant sis mesos de l’ingrés mínim vital (IMV) i pensions no contributives.

En el BOE del 26 de juny s’ha publicat el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l’Illa de la Palma. 

A continuació destaquem determinades mesures sociolaborals que recull aquesta disposició.

Ajornament de quotes de la Seguretat Social pels sectors del transport, de la mar i agrari.

Es prorroguen durant els mesos de juliol, agost i setembre els ajornaments especials de les quotes a la Seguretat Social a un interès molt reduït -del 0,5%, per a sectors especialment afectats per la conjuntura econòmica actual:

  • Sector del transport: Empreses amb treballadors en alta al Règim general de la Seguretat Social i els treballadors inclosos al Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942), que la seva meritació es faci entre els mesos d’agost a octubre de 2022, en el cas d’empreses, i entre els mesos de setembre a novembre de 2022, en el cas de treballadors autònoms.
  • Sector de la mar: Empreses i treballadors inclosos al Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar, que la seva meritació es faci entre els mesos de juliol a setembre de 2022.
  • Sector agrari: Les empreses incloses al Sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris i els treballadors inclosos al Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris, que la seva meritació es faci entre els mesos de juliol a setembre de 2022, en el cas d’empreses, i entre els mesos d’agost a octubre de 2022, en el cas de treballadors autònoms.

Prohibició dels acomiadaments basats en l’alça de l’energia

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2022 la previsió per la qual l’augment dels costos energètics no podrà constituir causa objectiva d’acomiadament aplicable a les empreses beneficiàries dels ajuts directes previstos en la norma. L’incompliment d’aquesta obligació comportarà el reintegrament de l’ajut rebut.

Així mateix, les empreses que s’acullin a reduccions de jornada o suspensions de contractes regulades en l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic no podran utilitzar aquestes causes per fer acomiadaments.

Ajut de 200 euros per a treballadors, autònoms i aturats

Per pal·liar l’efecte perjudicial en els preus de la crisi per la invasió d’Ucraïna s’estableix un ajut de 200 euros de quantia en pagament únic.

Se’n podran beneficiar les persones físiques que el 27 de juny de 2022 executin una activitat per compte propi o d’altri per la qual estiguin donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o que siguin desocupats inscrits a l’oficina d’ocupació, siguin beneficiaris o no de la prestació o subsidi per desocupació, sempre que en 2021 haguessin percebut ingressos inferiors a 14.000 euros anuals, i tinguessin un patrimoni inferior a 43.196,40 euros anuals.

El còmput d’ingressos i de patrimoni s’efectuarà de manera conjunta, considerant totes les persones que resideixin amb el beneficiari en un mateix domicili a data 1 de gener de 2022 i estiguin units entre si per matrimoni o anàloga relació d’afectivitat a la conjugal amb almenys dos anys d’antelació o per parentiu, fins al tercer grau, inclosos els afins, amb qualsevol dels anteriors, així com altres persones amb les quals qualsevol dels anteriors convisqui en virtut de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.

Els beneficiaris han de tenir residència legal i efectiva a Espanya el 27 de juny de 2022, i haver-la tingut de forma continuada i ininterrompuda durant almenys l’any immediatament anterior a aquesta data.

No obstant això, no tindran dret a l’ajut els qui, el 27 de juny de 2022, percebin l’IMV, o pensions abonades pel Règim general i els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de classes passives de l’Estat, així com els qui percebin prestacions anàlogues a les anteriors reconegudes als professionals no integrats al RETA per les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentat, sempre que es tracti de prestacions per situacions idèntiques a les previstes per a la corresponent pensió de la Seguretat Social.

La sol·licitud es presentarà a la seu electrònica de l’AEAT, emplenant el formulari electrònic que a aquest efecte s’hi posi a disposició fins al 30 de setembre de 2022, i en el qual, necessàriament, haurà de figurar el compte bancari en el qual es desitgi que es faci l’abonament perquè, un cop concedit, s’abonarà mitjançant transferència bancària, i s’entendrà notificat l’acord de concessió per la recepció de la transferència.

Finalment, s’ha de tenir en compte que, transcorregut el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació del formulari sense haver-se efectuat el pagament, la sol·licitud podrà entendre’s desestimada.

Altres mesures.

Ingrés mínim vital (IMV): La prestació s’incrementa un 15% les mensualitats d’abril a desembre de 2022.

Pensions no contributives: S’estableix un increment extraordinari també del 15% per a les pensions de jubilació i invalidesa no contributives des de l’1 de juliol fins al 31 de desembre de 2022.

Erupció de La Palma: Es prorroga determinades mesure vinculades a l’erupció de La Palma.

Paisatge urba desastros

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors