Compartir
La nova Llei 12/2022 de regulació per a l’impuls dels plans de pensions, modifica l’increment de la reducció en l’IRPF per aportacions a plans de pensions d’ocupació en funció de la contribució empresarial i la retribució del treballador, al mateix temps que permet als autònoms incrementar la seva reducció mitjançant l’aportació a plans de pensions simplificats.

A continuació, ressenyem les principals mesures fiscals que s’introdueixen:

Deducció en l’IRPF de les aportacions a plans de pensions. Efectes 1.1.2023

a) La quantitat màxima que es permet aportar continuarà sent de 1.500 euros anuals.

b) Aquest límit s’incrementarà en 8.500 euros anuals si l’increment prové de contribucions empresarials, o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior al resultat d’aplicar a la contribució empresarial un coeficient, que depèn de l’import anual de la contribució empresarial:

  • 2,5, si la contribució anual és igual o inferior a 500 euros.
  • 2, si és entre 500,01 i 1.000 euros.
  • 1,5, si és entre 1.000,01 i 1.500 euros.
  • 1 si és superior a 1.500 euros i, en tot cas, quan el treballador tingui una retribució bruta del treball superior a 60.000 euros anuals procedent de l’empresa que realitza la contribució.

Es continua mantenint que les quantitats aportades per l’empresa que derivin d’una decisió del treballador tindran la consideració, a aquest efecte, d’aportacions del treballador.

c) L’increment serà de fins a 4.250 euros anuals en el cas de (i) aportacions a plans de pensions d’ocupació simplificats de treballadors autònoms; (ii) aportacions pròpies de l’empresari individual o el professional a plans d’ocupació dels quals sigui promotor i partícip; (iii) aportacions a mutualitats de previsió social de les quals l’aportant sigui mutualista o, finalment, (iv) aportacions a plans de previsió social empresarial o a assegurances col·lectives de dependència dels quals l’aportant sigui prenedor i assegurat.

Els increments indicats en els punts b) i c) anteriors no podran superar, conjuntament, els 8.500 euros.

Nova deducció en Impost sobre societats (IS)

Aquesta nova llei estableix una nova deducció per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial.

El subjecte passiu podrà practicar una deducció en la quota íntegra del 10% de les contribucions empresarials imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 €, sempre que aquestes contribucions es facin a plans de pensions d’ocupació, a plans de previsió social empresarial, a plans de pensions paneuropeus i a mutualitats de previsió social que actuïn com a instrument de previsió social dels quals sigui promotor el subjecte passiu.

Quan es tracti de treballadors amb retribucions brutes anuals iguals o superiors a 27.000 €, la deducció prevista en el paràgraf anterior s’aplicarà sobre la part proporcional de les contribucions empresarials que corresponguin a l’import de la retribució bruta anual ressenyat en aquest paràgraf.

Aquesta deducció serà aplicable per a períodes impositius que comencin a partir del 2 de juliol de 2022.

Som assessors fiscals i mediadors d’assegurances privades. Consulteu-nos sense compromís.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors