Compartir

El legislador pretén controlar més i millor els processos de baixa laboral i per això, en el butlletí de l’Estat del passat 20 de juny, ha publicat una ordre que desenvolupa el  Reial Decret 625/2014 del de juliol 2014, que entrarà en vigor el proper dia 1 de desembre. Aquesta disposició dona més facultats de control a l’INSS i a les mútues d’accidents de treball i en destaquem el següent:

Comunicats de baixa:

Els processos d’incapacitat temporal es dividiran en funció de la seva durada estimada:

  • Molt curta: Menys de 5 dies naturals.
  • Curta:  5 a 30 dies naturals.
  • Mitjana:  31 a 60 dies naturals.
  • Llarga:  61 dies naturals o més.

Quan el metge estimi que la durada de la baixa serà molt curta, emetrà en el mateix moment els comunicats de baixa i d’alta. No obstant, el treballador podrà exigir que se’l revisi de nou en la data prevista per l’alta i que, si cas, es rectifiqui la data de l’alta.

En els altres casos, el metge farà constar en el comunicat la data en que haurà d’examinar de nou el treballador, que no podrà excedir de 7 dies, o de 14 dies en cas que la durada que hagués previst per la baixa sigui llarga.

laboral7

Comunicats de confirmació de baixa:

Durant els procés de baixa, el metge haurà de revisar el treballador i haurà d’emetre els comunicats de confirmació de baixa en els següents terminis en funció de quina sigui la seva durada estimada:

  • Curta: El primer als 7 dies de la baixa i els següents cada 14 dies com a màxim.
  • Mitjana: El primer als 7 dies de baixa i els següents cada 28 dies com a màxim.
  • Llarga: El primer als 14 dies i els següents cada 35 dies, com a màxim.

* En processos de llarga durada, quan el metge emeti el darrer comunicat anterior als 365 dies des de la data de la baixa avisarà al treballador que a partir d’aquell moment serà l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) qui controlarà el seu procés de baixa.

Comunicats d’alta:

Deixant de banda la durada que s’hagués previst de la baixa, el metge emetrà el comunicat d’alta en el moment en que consideri que el treballador ha recuperat la seva capacitat laboral.

El metge també podrà emetre el comunitat d’alta quan el treballador no es presenti a revisió en la data prevista.

Tramitació dels comunicats. Atenció empresaris !!:

* El metge entregarà al treballador dues còpies de cada comunicat, una per ell i una altra per l’empresa.

* El treballador haurà d’entregar la còpia a l’empresa en el termini de 3 dies la còpia que li va destinada. Aquest termini serà de 24 hores en cas que el comunicat sigui d’alta o simultani de baixa i alta en el cas de processos de data molt curta.

* En els tres dies hàbils següents a la seva recepció, l’empresa haurà de presentar a l’INSS el comunicat rebut, fent-hi constar la base de cotització i altres dades. La presentació podrà ser telemàtica però els comunicats en paper l’empresa els haurà de conservar 4 anys.

Som assessors laborals. Consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic a rosaclara@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors