Compartir

laboral3Havent advertir una errada pel que fa a la data d’entrada en vigor de l’RD 708/2015 de 24 de juliol, en el sentit de que les disposicions que comenten varen entrar en vigor el passat 26 de juliol i no el primer de setembre com dèiem erròniament, us enviem de nou el text en la redacció correcte.

“El passat dia 26 de juliol varen entrar en vigor les modificacions introduïdes pel Real Decreto 708/2015 de 24 de juliol, en matèria de liquidació i ingres de les quotes de la Seguretat Social. Pel que fa a les obligacions dels empresaris que tenen treballadors assalariats, destaquem el següent:

S’escurça el termini de comunicació a la Tresoreria de les altes, baixes i modificacions de dades dels treballadors: 

 • Les altes dels treballadors s’hauran de presentar abans no comencin a treballar, amb un màxim de 60 dies naturals abans de l’inici de la prestació de serveis.
 • Les baixes del treballadors s’hauran de presentar dintre els tres dies naturals següents a aquell en que es produeix-hi el cessament en el treball.
 • Les comunicacions de variació de dades dels treballadors s’hauran de presentar igualment dintre els tres dies naturals següents a aquell en que es produís la variació de les dades.

S’escurça a tres dies el termini que tenen les empreses per comunicar a la Tresoreria la variació de les dades següents:

 • Canvi de denominació o de domicili de l’empresa.
 • Canvi de l’entitat que doni cobertura als accidents de treball i malalties professionals (en aquest cas la comunicació s’ha de fer amb un mínim de 10 dies d’antelació a la data en que el canvi hagi de ser efectiu).
 • Subcontractació d’obres i serveis.
 • Canvi de conveni col·lectiu aplicable a l’empresa
 • Canvi en l’activitat econòmica i altres modificacions en relació al que l’empresa tingui declarat a la Tresoreria.
 • L’extinció de l’empresa o el cessament temporal o definitiu en la seva activitat.

Els empresaris i els treballadors per compte propi hauran de conservar durant quatre anys els documents següents:

 • Els justificants de la inscripció de l’empresa a la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • L’alta de la cobertura de contingències professionals i d’incapacitat temporal.
 • Els justificants de l’afiliació, altes, baixes i variacions de dades dels seus treballadors.
 • Els justificants de pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Canvis en la cotització de les empreses pels treballadors assalariats:

 • Els períodes de cotització hauran d’estar referits a mensualitats naturals completes.
 • Les empreses hauran e liquidar les quotes per algun d’aquests tres sistemes:
  • Autoliquidació.
  • Liquidació directa
  • Liquidació simplificada.

Obligació de comunicar el codi de conveni col·lectiu:

Les empreses tenen temps fins el dia 1 de març del 2016 per comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social el codi del conveni o convenis col·lectius que l’hi siguin d’aplicació”.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors