Compartir
Importants novetats en matèria de pensions, entre les quals destaquen l’increment gradual de les bases màximes de cotització, la creació d’una quota de solidaritat del 6% per als salaris més alts que superin la base màxima de cotització, o la modificació del mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI), al mateix temps que s’estableix una nova fórmula de còmput per al càlcul de la pensió.

S’ha publicat en el BOE del 17 de març el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març que recull novetats importants en matèria de pensions i de cotització a la Seguretat Social. Destaquem les següents:

Entrada en vigor

La norma entrarà en vigor a partir del primer dia del mes següent a la seva publicació al BOE, és a dir, l’1 d’abril de 2023, excepte unes certes disposicions relacionades amb la Llei General de la Seguretat Social, que té altres dates d’entrada en vigor, algunes en 2024, 2005 i 2026.

Les claus de la reforma

1. Increment gradual de les bases màximes de cotització

Entre els anys 2024 i 2050 les bases màximes de cotització als diferents règims de la Seguretat Social s’actualitzaran cada any conforme al IPC incrementat en 1,2 punts.

2. Quota addicional de solidaritat

La quota addicional de solidaritat serà el resultat d’aplicar a cada tram de retribució que superi la base màxima de cotització els següents percentatges durant cada any des de l’any 2025 fins a l’any 2045:

Any Retribucions des de base màxima fins a 10% addicional de la base màxima Retribucions des del 10% addicional de la base màxima fins al 50% addicional de la base màxima Retribucions superiors al 50% addicional de la base màxima
Tipus cotització % Tipus cotització % Tipus cotització %
2025 0,92 1 1,17
2026 1,15 1,25 1,46
2027 1,38 1,5 1,75
2028 1,60 1,75 2,04
2029 1,83 2 2,33
2030 2,06 2,25 2,63
2031 2,29 2,5 2,92
2032 2,52 2,75 3,21
2033 2,75 3 3,50
2034 2,98 3,25 3,79
2035 3,21 3,5 4,08
2036 3,44 3,75 4,38
2037 3,67 4 4,67
2038 3,90 4,25 4,96
2039 4,13 4,5 5,25
2040 4,35 4,75 5,54
2041 4,58 5 5,83
2042 4,81 5,25 6,13
2043 5,04 5,5 6,42
2044 5,27 5,75 6,71
2045 5,50 6,00 7,00

La distribució dels tipus de cotització per solidaritat entre empresari i treballador mantindrà la mateixa proporció que la distribució del tipus general de cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

3. Increment gradual del mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI)

Es tracta del nou concepte que es va crear en la Llei 21/2021, de 28 de desembre, que s’aplica ja des del 1 de gener de 2023 i que s’anirà incrementant progressivament del 0,6% a l’1,2%.

 • L’any 2023, serà de 0,60 punts percentuals, dels quals el 0,50 correspondrà a l’empresa i el 0,10 al treballador.
 • L’any 2024, serà de 0,70 punts percentuals, dels quals el 0,58 correspondrà a l’empresa i el 0,12 al treballador.
 • L’any 2025, serà de 0,80 punts percentuals, dels quals el 0,67 correspondrà a l’empresa i el 0,13 al treballador.
 • L’any 2026, serà de 0,90 punts percentuals, dels quals el 0,75 correspondrà a l’empresa i el 0,15 al treballador.
 • L’any 2027, serà d’1 punt percentual, del qual el 0,83 correspondrà a l’empresa i el 0,17 al treballador.
 • L’any 2028, serà d’1,1 punts percentuals, dels quals el 0,92 correspondrà a l’empresa i el 0,18 al treballador.
 • L’any 2029, serà d’1,2 punts percentuals, dels quals l’1,00 correspondrà a l’empresa i el 0,2 al treballador.
 • Des de l’any 2030 fins a 2050 es mantindrà el mateix percentatge de l’1,2, amb igual distribució entre empresari i treballador.

4.- Altres modificacions:

 •  Nou còmput per al càlcul de la pensió en matèria de treballadors amb cotitzacions irregulars: La base reguladora de la pensió de jubilació serà el quocient que resulti de dividir entre 378, la suma de les bases de cotització de l’interessat durant 324 mesos anteriors al del mes previ al del fet causant obtinguts de la forma que s’indica en la norma. Aquesta modificació entrarà en vigor l’1 de gener de 2026, si bé fins a l’1 de gener de 2037 s’aplicaran de manera gradual.
 • Increment del complement per bretxa de gènere: Tindrà un increment addicional a la revaloració anual, del 10% en el bienni 2024-2025.
 • Treballadors contractats a temps parcial: còmput dels períodes de cotització:  Es tenen en compte els períodes cotitzats sigui quina sigui la durada de la jornada realitzada en cadascun d’ells.
 • Incapacitat temporal: L’esgotament del termini de 365 dies sense emissió d’alta mèdica suposara passar automàticament a la pròrroga d’incapacitat temporal, sense necessitat de declaració expressa.
 • Reforç de les pensions mínimes: La norma també busca reforçar i millorar les pensions mínimes, incloses una sèrie d’augments de les pensions més baixes, mínimes i no contributives.
 • Cotització d’alumnes en pràctiques:Es regula la inclusió en el sistema de la Seguretat Social d’alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació, que inclouen les realitzades per alumnes universitaris i de formació professional. Aquesta nova normativa entrarà en vigor l’1 d’octubre de 2023. La cotització a la Seguretat Social, tant en el cas de les pràctiques remunerades com en el de les no remunerades, tindrà una reducció del 95% de les quotes per contingències comunes.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors