Compartir
Publicada la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic de la Generalitat de Catalunya que modifica diferents impostos.

Aquestes modificacions han estat recollides en la Llei 3/2023 i publicades en el DOG  del 17 de març de 2023. Destaquem les següents modificacions:

Impost sobre les transmissions patrimonials i els actes jurídics documentats

Tipus reduït de transmissions patrimonials per adquisició d’habitatge part de joves, discapacitats, famílies nombroses i famílies monoparentals.

 • Ampliació del límit d’ingressos: S’amplia fins s 36.000 € (fins ara 30.000) el límit de la base imposable a l’IRPF.
 • Famílies nombroses i monoparentals: El límit de 36.000 € s’amplia en 14.000 € més per cada fill i filla que excedeix-hi del nombre mínim de fills per ser família nombrosa i per tenir la condició de família monoparental de categoria especial.
  • Adquisició de terreny per a la construcció de l’habitatge habitual: Quan es reuneixin tots els requisits, també s’aplicarà el tipus reduït en l’adquisició de terreny per a la construcció de l’habitatge habitual. Les obres hauran de finalitzar en el termini de tres anys des de la data d’adquisició del terreny.
 • Tipus reduït: En l’actualitat aquest tipus reduït es del 5%.

Bonificació del 100% en l’Impost sobre els actes jurídics documentats per a la promoció i explotació d’habitatges en règim de cessió d’ús

 • Beneficiaris: Cooperatives d’habitatges sense ànim de lucre i d’iniciativa social relacionades amb la promoció i explotació d’habitatges en regim de cessió d’ús.
 • Destí: Els habitatges hauran de ser per ús  personal i habitual o s’hauran de destinar a residència de persones grans o amb discapacitat.

 

Impost sobre successions i donacions

Adquisició del primer habitatge habitual d’un descendent. Reducció en la donació d’un habitatge o de diners per adquirir-lo.

 • Donació de terreny: A més de la donació d’un habitatge o de diners per adquirir-lo, ara s’inclou la donació d’un terreny a favor d’un descendent, per construir el primer habitatge habitual, o la donació de diners per adquirir un terreny amb la mateixa finalitat. Les obres hauran de finalitzar en el termini de tres anys des de la data de la donació.
 • Condicions de la reducció (sense canvis):
  • El donataris hauran de ser fills o descendents de fins a 36 anys i amb ingressos no superior 36.000 € any.
  • La donació s’haurà d’atorgar en escriptura pública.
  • La reducció s’aplica sobre 60.000 €.
  • S’aplica millor condicions en cas de donataris discapacitats.

Adquisició d’un negoci professional o una empresa o de participacions per un descendent:

 • Límit màxim de la reducció: S’amplia fins a 200.000 euros (400.000 € si el donatari té un grau de discapacitat igual o superior al 33%).
 • Edat: Es suprimeix el límit d’edat de 40 anys. Ara ja no hi ha límit d’edat per part de donatari.

Finques rústiques de dedicació forestal. Reducció per donació:

 • Beneficiaris: Cònjuge, descendents, ascendent o col·lateral fins el tercer grau del donant.
 • Reducció: 95% del valor de les finques rústiques donades.

Finques rústiques de dedicació forestal. Reducció per successions:

La reducció s’aplica sobre el valor dels terrenys i de les construccions ubicades a la finca forestal i que siguin d’utilitat exclusiva.

 

Concepte d’habitatge habitual als efectes dels impostos sobre donacions i transmissions patrimonials

 • Inclou l’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament, adquirits simultàniament en el mateix edifici o complex. També inclou l’adquisició de terreny per la construcció de l’habitatge.
 • Ha de ser habitada de forma efectiva i permanent pel contribuent en el termini de 12 mesos des de la data d’adquisició o de finalització de les obres de construcció (en aquest cas les obres han de finalitzar en un termini de 3 anys des de l’adquisició)
 • El contribuent hi haurà de residir durant un termini mínim de 3 anys, excepte que s’acrediti circumstàncies que exigeixin un canvi d’habitatge (divorci, feina, etc.)

 

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

 • Vehicles clàssics: Qualsevol club o associació automobilista adscrita a la Federació catalana de vehicles històrics podrà expedir el document que acrediti que es tracte d’un vehicle considerat clàssic, encara que el seu propietari ni hi estigui associat.
 • Propietaris de més d’un vehicle: S’elimina la regla d’acumulació de quotes dels vehicles son  de titularitat d’una mateixa persona.

 

Impost sobre els habitatges buits

 • Còmput del període de dos anys en que l’habitatge buit està subjecte a tributació:
  •  El còmput del període de dos anys a què fa referència l’article 4 s’inicia a partir de la data en què
   l’habitatge està a disposició del propietari per a ésser ocupat o per a cedir-ne l’ús a un tercer, i no hi ha cap causa que en justifiqui la desocupació.
  • En el cas dels habitatges de nova construcció, s’entén que hi ha disponibilitat perquè l’habitatge sigui
   ocupat a partir de tres mesos a comptar de la data del certificat final d’obra.
  • És causa d’interrupció del còmput dels dos anys l’ocupació de l’habitatge durant un període de, com a
   mínim, sis mesos continuats.
  • La transmissió d’un habitatge buit no comporta reiniciar el còmput dels dos anys per al nou propietari. La
   transmissió d’un habitatge desocupat que encara no ha assolit el període de dos anys esmentat no interromp el còmput d’aquest període per al nou titular.
 • Formula de càlcul de la bonificació prevista per destinar els habitatges a lloguer social: Es modifica la formula de càlcul de la bonificació prevista per a destinar els habitatges a lloguer social (apartat 1 de l’article 13 de la Llei 14/2015)
 • Tarifa de l’impost: Es modifica el tipus de gravamen:
  • Base imposable fins a 5.000 m2: 13,30 €/m2.
  •         ”                           de 5.001 a 20.000 m2: 19,95 €/m2.
  •         ”                           de 20.001 a 40.000 m2: 26,60 €/m2.
  •        ”                            Excés de 40.000 m2.: 39,90 €/m2.

 

Altres impostos:

  • IRPF: S’incrementa el % i la quantia màxima de deducció en concepte d’inversió per un àngel inversor o per l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats noves o creades fa poc.
  • Patrimoni: Les finques rústiques de dedicació forestal es bonifiquen en un 95%
  • Impost sobre estades en establiments turístics: S’ha modificat les tarifes aplicables a les estades en embarcacions de creuer.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors